Muligheter for norsk næringsliv i Saudi-Arabia

Saudi-Arabia er den største økonomien blant de arabiske landene og den 17. største økonomien i verden. Landet er avhengig av sine enorme oljeinntekter, men satser mer og mer på å diversifisere økonomien for å redusere oljeavhengigheten. Saudiske myndigheter investerer derfor store summer i blant annet helse, digitalisering, fornybar energi, maritim sektor, infrastruktur, kultur/underholdning, turisme og matproduksjon (inkl. aquakultur) for at landets økonomi skal få flere bein å stå på. For å kunne utvikle nye sektorer er landet avhengig av utenlandsk kompetanse, utenlandske investeringer, inklusive tjenester og produkter som også norsk næringsliv kan tilby.

Merk: Det skjer store endringer i saudisk økonomi. Oppdatert oversikter finnes bl.a. her: Verdensbanken, IMF, OECD, The World Factbook: CIA, The Economist Intelligence Unit.

I april 2016 lanserte nåværende kronprins og statsminister Mohammed bin Salman (MbS) masterplanen Vision 2030, som omfatter store økonomiske, sosiale og kulturelle reformer. Gjennom reformene ønsker MbS å diversifisere landets økonomi og gjøre landet mindre oljeavhengig. Saudiske myndigheter investerer derfor i et mangfold av sektorer; fornybar energi, gruvedrift/mineraler, petrokjemi, helsetjenester, IT, finansielle tjenester, transport, akvakultur, samt kultur, underholdning og turisme. Forretnings- og investeringsklimaet i landet skal forbedres og Saudi-Arabia arbeider aktivt for å bli et regionalt samlingspunkt for globale investeringer og handel. Det er store muligheter for norsk næringsliv særlig innen sjømateksport, havbruksteknologi, grønn omstilling og fornybar energi, digitalisering og maritim sektor.

Saudi-Arabia er vertskap for Gulf Cooperation Council (GCC) som omfatter alle landene på den arabiske halvøy, med unntak av Jemen. En frihandelsavtale mellom EFTA og GCC som trådte i kraft i 2014 fjerner toll på 99% av alle industrivarer og skal gi like vilkår ved offentlige anbudskonkurranser. Samtidig sikrer den bedre betingelser for handel med tjenester enn hva WTO gjør.

Petroleum 
Petroleumssektoren forblir svært viktig for Saudi-Arabia og landets økonomiske utvikling beveger seg fortsatt i takt med oljeprisen, selv om andre sektorer i økende grad spiller inn. Landet har tidligere primært eksportert råolje. For å øke verdiskapningen i landet satser myndighetene mer på nedstrøms oljeindustri. Petrokjemiindustrien har vokst mye og det delvis statlig eide Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) har blitt et av verdens største petrokjemiske selskaper.

I tillegg til diversifiseringen av økonomien, fortsetter Saudi-Arabia å utvikle olje- og gassektoren. En av de store utfordringene har vært at økt innenlands energiforbruk reduserer oljeeksporten. Målet  er at enhanced oil recovery (EOR) skal bidra til å få mer ut av eksisterende oljefelt. Det saudiske oljemarkedet er fortsatt interessant for norske bedrifter ved at det satses mye på økt og mer effektiv oljeutvinning, og fordi det statlige saudiske oljeselskapet Saudi Aramco viser interesse for norsk teknologi og kunnskap for å videreutvikle landets oljeproduksjon. Saudi Aramco ønsker også, parallelt med økt satsing på fornybar energi, å øke landets gassproduksjon for å dekke landets økte energietterspørsel.

Karbonfangst og -lagring (CCUS) er en sentral del av Saudi-Arabias klimaambisjoner og norsk teknologi er etterspurt. Det er blant annet lagt planer for et stort anlegg i Hawiayh i Mekka-provinsen. Det er også ambisjoner for at CO2 skal fanges og lagres i oljereservoarer, som igjen skal kunne øke oljeproduksjonen.

Å synliggjøre arbeidet med klima og miljø står høyt på den saudiske agendaen. Landet har forpliktet seg til karbonnøytralitet innen 2060 og innen 2030 skal halvparten av elektrisiteten genereres fra fornybare kilder. Innen 2030 skal også metanutslippene ned med 30 prosent. I lys av begge lands ambisjoner for er grønt skifte på energiområdet er det muligheter for økt samarbeid mellom Norge og Saudi-Arabia i denne sektoren.

Fornybar energi
Saudi-Arabia har gjennom Vision 2030 svært ambisiøse planer om å øke produksjonen av fornybar energi. Det antas at det lokale behovet for energi vil tredobles mellom 2015 og 2030. Den økende etterspørselen skal dekkes av gass, fornybar energi og med tiden også kjernekraft. Det satses på solenergi, vindenergi og hydrogen. Ettersom all energi fram til ganske nylig kom fra olje og gass, har landet begrenset kunnskap og erfaring fra å bygge ut og drifte fornybare energikilder i stor skala. Saudi-Arabia har imidlertid ressurser og vilje til store investeringer. Det innebærer muligheter for norske selskaper innen f.eks. sol- og vind og hydrogen.

Med strategien The Saudi Green Initiative er det  igangsatt en rekke prosjekter som skal bidra til å nå nasjonale, regionale og globale klimamål. Strategien innebærer i tillegg til satsningen på fornybar energi, megaprosjekter som King Abdullah International Gardens, og en plan om å plante 10 milliarder trær. Saudi-Arabia er helt avhengig av en sterk oljesektor for å realisere denne strategien, som best kan beskrives som svært ambisiøs. Samtidig har kongedømmet ambisjoner om å bli en verdensledende eksportør av hydrogen – både blå og grønn. I 2020 ble verdens første forsendelse av blå ammoniakk fraktet fra Japan til Saudi-Arabia. I NEOM er planen å bygge et av verdens største kraftverk for grønn hydrogen. 

Fisk og sjømat
Det er et  voksende marked for sjømat i Saudi-Arabia. . Landet har en stor, ung og kvalitetsbevisst befolkning som ønsker å spise sunnere mat. Myndighetenes har også fokus på sunn mat. Norsk sjømateksport til Saudi Arabia økte fra 3 617 tonn i 2017 til 8 342 tonn i 2022. Det er gode muligheter for ytterligere økning i  sjømateksporten.

Saudi-Arabia satser samtidig på selv å investere i fiskeoppdrettsanlegg for å dekke noe mer av etterspørselen og nå målene i Visjon 2030 om økt selvforsyning av mat. Landet har lange kystlinjer i både øst og vest, og spesielt Rødehavet er godt egnet for utvikling av akvakultur. Målet er å øke produksjonen av fisk, som lå på rundt 55 000 tonn i 2017, til 600 000 tonn innen 2030. Dette innebærer store muligheter for norsk fiskeoppdrettsteknologi i landet.

Maritime industrier
Myndighetene ønsker å utnytte enda bedre landets geografiske posisjon, som bindeledd mellom tre kontinenter, ved å gjøre Saudi-Arabia til et regionalt knutepunkt for global handel. Saudi-Arabia satser derfor på å styrke sin rolle i den maritime transportindustrien. Det bygges f.eks. et meget stort skipsverft og havneanlegg i Ras al-Khair ved Den arabiske/persiske gulf samt flere store havneanlegg på rødehavskysten.

Teknologi og informasjonsteknologi
Som del av arbeidet med å diversifisere økonomien, satser Saudi-Arabia stort på innovasjon og teknologi, innenfor nær sagt alle næringer. Landets statlige investeringsfond (PIF) har investert store summer i internasjonale teknologiske selskaper og fond. Det bygges store prestisjeprosjekter, ikke minst NEOM nordvest i landet, en futuristisk by med en nullutsplippsvisjon som skal bli et regionalt knutepunkt for innovasjon, kunstig intelligens og annen industriell utvikling. Digitale tjenester og teknologi vil spille en sentral rolle i å gjøre området også til en attraktiv kommersiell destinasjon.

Saudiere er storforbrukere av kommunikasjonsteknologi. Ifølge tall fra Verdensbanken brukte så godt som alle saudiere internett i 2021. Den økonomiske og industrielle utviklingen i landet forutsetter også omfattende utvikling av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske tjenester og infrastruktur. Saudi-Arabia ønsker å bli et ledende land når det kommer til 5G-nett.

Helse 
Som en del av den økonomiske framgangen har også helsesektoren i Saudi-Arabia opplevd stor vekst. Siden 2007 har det vært nærmest en firdobling av helsedepartementets budsjett. Å forbedre standarden og effektiviteten i helsesystemet er også en del av Vision 2030, og de store investeringene i helsesektoren forventes å fortsette i årene som kommer. Siden det produseres lite medisiner og utstyr i Saudi-Arabia er landet avhengig av import fra utlandet for å få den kvaliteten på helsesektoren man ønsker. Helse- og velferdstjenester er et område hvor Saudi-Arabia ønsker å trekke til seg mer utenlandske investeringer.

Hvordan gjøre forretninger i Saudi-Arabia? Noen stikkord og noen nyttige lenker
Det er gode muligheter i en rekke sektorer for norske selskaper som ønsker gjøre forretninger eller å etablere seg i Saudi-Arabia, men man må, her som ellers, ta høyde for at etablering i markedet er ressurskrevende. Grundig forarbeid er nødvendig. Nedenfor er en kort oversikt over nyttige lenker med informasjon om blant annet prosedyrer for selskapsetablering og relevante regelverk:

Alle etableringsformer i Saudi-Arabia krever en investeringslinsens fra Ministry of Investment (MISA). For fullstendig informasjon om hvordan å registrere en bedrift i landet, se deres nettsider. MISA er også ansvarlig for å gjøre investeringsklimaet i Saudi-Arabia bedre generelt sett, samt å tilby ulike tjenester til investorer. Se også deres informasjonsbrosjyre om å gjøre forretninger i Saudi-Arabia. Norges ambassade i Riyadh har kontaktpersoner i MISA og kan bistå norske bedrifter med å finne fram til rett person.

I 2021 kunngjorde saudiske myndigheter at de vil fase ut kontrakter ved å begrense tilgang til anbud med utenlandske selskaper som ikke har regionalt hovedkvarter (RHQ) i Saudi-Arabia. Fra og med 1. januar 2024 er det en forventning om at utenlandske bedrifter som er etablert i regionen og ønsker kontrakter i kongedømmet skal ha sitt regionale hovedkontor i Saudi-Arabia. Dette gjelder for kontrakter knyttet til offentlig finansierte prosjekter – uten et regionalt hovedkontor vil man ikke ha muligheten til å legge inn et anbud på disse. Det kan også generelt bli mer krevende å operere i næringslandskapet om man ikke har et RHQ.  Informasjon om skatteregler i Saudi-Arabia finnes på nettsidene til General Authority of Zakat and Tax. På nettsidene til Saudi Customs finner du informasjon om importprosedyrer til Saudi-Arabia. For mange produkter har Saudi Standards Metrology and Quality Organization (SASO) etablert konkrete standarder. Besøk deres hjemmeside her. Se også nettstedet til det saudiske ‘mattilsynet’, SFDA (Saudi Food and Drug Authority). Informasjon om immaterielle rettigheter i Saudi-Arabia finnes på nettsidene til World Intellectual Property Organization. Se også nettsidene til Ministry of Investment. WTO utarbeider ellers jevnlig «Trade Policy Reviews», siste om Saudi-Arabia er fra 2021.

Åpenhetsloven, trådte i kraft 1. juli 2022. Den skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon. Loven gjelder for større virksomheter som er hjemmehørende i Norge. Loven gjelder også for større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge, og som er skattepliktige til Norge etter norsk intern lovgivning. Les mer her.

Mer informasjon om bærekraft og rettigheter knyttet til næringsvirksomhet i Saudi Arabia kan hentes hos UN Global Compact. UNGC Norge og Saudi-Arabia har en god dialog blant annet om spørsmål knyttet til energi og matsikkerhet. UNGC Saudi Arabia har et voksende antall medlemsbedrifter, og stiller tydelige krav ved innlemmelse av nye bedrifter for å sikre at de er forpliktet til UNGCs agenda.

Praktiske og kulturelle aspekter
Den alminnelige kontortiden for både offentlig og privat virksomhet kan variere fra sektor til sektor. I statlig sektor er det vanlig å ha en sammenhengende arbeidsdag, mens det i privat sektor er vanlig at arbeidsdagen er delt i to økter, en på formiddagen og en på ettermiddagen eller kvelden. Saudisk helg er fredag og lørdag. Saudi-Arabia har blitt et langt mer verdslig samfunn de siste årene, men religionen spiller en viktig rolle. Butikker og kontorer stenger som regel ikke lenger for bønn. Det er likevel bra å være kjent med bønnetidene som varierer etter hvilken by man er i. Se for eksempel bønnetider i Riyadh her (Muslim Pro har også en gratis mobil-applikasjon).  Under Ramadan er åpningstidene redusert og mange forretninger er kun åpne på kveldstid. De saudiske offentlige høytidene følger den islamske kalenderen og vil derfor forskyves fra år til år i forhold til den gregorianske kalenderen. En oversikt over saudiske offentlige høytider finner du her.

Selv om Saudi-Arabia er et relativt moderne land som har adoptert flere vestlige forretningsskikker, er det fremdeles mange kulturelle forskjeller mellom Norge og Saudi-Arabia. Saudisk næringsliv er i stor grad nettverksbasert der forretningsforhold bygges på tillit og personlige relasjoner, noe som tar tid å bygge opp. Det kan ofte ta mye tid og kreve flere besøk før et forretningsforhold etableres.

Saudisk kleskode er ikke lenger like konservativ. Menn bør likevel bruke dress/jakke og slips i de fleste forretningsmøter. Det forventes ikke som før at kvinner er helt tildekket, men det anbefales lange skjørt eller bukser og lange ermer i offentlige sammenhenger.  Det er ikke påbudt for utenlandske, ikke-muslimske kvinner å bruke hijab/hodesjal.

Reglene knyttet til kjønnssegregering på arbeidsplasser og ellers i offentlige rom har blitt kraftig liberalisert de seneste årene selv om det fortsatt er visse sammenhenger der menn og kvinner holdes adskilt.

Den norske ambassaden i Riyadh og Innovasjon Norge i Dubai
Norske bedrifter som driver handel med Saudi-Arabia, eller vurderer å etablere seg i landet, må gjerne ta kontakt med ambassaden for informasjon eller assistanse. Send en epost til emb.riyadh@mfa.no. Ambassaden kan gi en del overordnet informasjon om forholdene i Saudi-Arabia og bidra med noen råd og kontakter inn mot sentrale myndighetsinstitusjoner og bedrifter.

Ambassaden samarbeider tett med Innovasjon Norge, Norges Sjømatråd og Norwegian Energy Partners (Norwep), som utgjør Team Norway i regionen

Innovasjon Norge sitt kontor i Dubai dekker hele GCC regionen. Landene som er akkreditert til ambassaden i Riyadh er Saudi Arabia, Oman og Bahrain . Innovasjon Norge arrangerer ulike delegasjonsreiser, deltakelse på messer og kan være behjelpelige for norske bedrifter som søker bistand til markedsanalyser, representasjon eller etablering i landet. Innovasjon Norge er norske myndigheters offisielle handelsrepresentant i utlandet og er ambassadens handelsavdeling i de land hvor Innovasjon Norge jobber. Kontakt Innovasjon Norge på e-post: dubai@innovationnorway.no.

Noen nøkkeltall, pr.  2023

SAUDISK ØKONOMI

BNP: USD  803.62 bn. (2019) → USD  703.37 bn. (2020) → USD  833.54 bn. (2021)

Valutareserver: USD  413,320.4 mrd. (januar 2023)

Arbeidsledighet: 5,6% (2022)

Rentenivå: 5,25% (februar 2023)

Inflasjon: 2,5% ( 2018)

Statsgjeld som andel av BNP: 21,55% (2019) → 31,04% (2021) → 22,57% (2022)

INTERNASJONALE ORGANISASJONER

WTO: Medlem av Verdens handelsorganisasjon siden 2005.

OPEC: Grunnleggende medlem (1960) av organisasjonen av oljeeksporterende land.

G-20: Grunnleggende medlem (1999) av gruppen for verdens tjue største økonomier.

GCC: Grunnleggende medlem (1981) av Gulfens samarbeidsråd (Gulf Cooperation Council). Hovedkvarter i Riyadh.

Er også medlem av IMF, Verdensbanken, Den arabiske liga, mv. og vertskap for Organisasjonen for islamsk samarbeid (OIC).

SAUDISK HANDEL

Eksportpartnere (2021): Kina (19%), India (10,%), Sør-Korea (8,9%)

Eksportvarer (2021): Totalverdi USD 256 mrd. Olje og gass (70.1%), plast- og gummiprodukter (9,5%), kjemiske produkter (5,9%).

Importpartnere (2023): Kina (20%), USA (11%), FAE (8,2%).

Importvarer (2021): Totalverdi USD 153 mrd. Maskiner og elektrisk utstyr (27%), kjøretøy (16%), metaller (13%)

HANDEL MELLOM NORGE OG SAUDI-ARABIA

Eksport fra Norge til Saudi-Arabia: NOK 2,707 mrd. (2021). Diverse industriprodukter, raffinerte petroleumsprodukter, fiskeprodukter, medisiner.

Import fra Saudi-Arabia til Norge: NOK 1,044 mrd. (2021). I hovedsak kjemiske produkter, bearbeidde varer og maskineri til tungindustri.