Folketrygd og pensjon for nordmenn bosatt i utlandet

For oppdatert og riktig informasjon om rettigheter og krav vedrørende medlemskap, trygd og pensjon ved opphold på Filippinene bør NAV Familie-og pensjonsytelser kontaktes.

Ytelser som forvaltes av NAV Familie-og pensjonsytelser

 • Alderspensjon
 • AFP
 • Barnebidrag og forskudd
 • Barnepensjon
 • Barnetrygd
 • Engangsstønad ved fødsel og adopsjon
 • Far-og morskap
 • Foreldrepenger ved fødsel og adopsjon
 • Forsikringer
 • Gjenlevendepensjon
 • Gravferdsstønad
 • Kontantstøtte
 • Krigspensjon
 • Menerstatning
 • Supplerende stønad
 • Svangerskapspenger
 • Tidligere familiepleier
 • Yrkesskade
 • Yrkessykdom

Postadresse:
NAV Familie-og pensjonsytelser
Postboks 6600 Etterstad
0607 Oslo

Telefon/faks/e-post:
NAV kontaktsenter: 55 55 33 33
NAV kontaktsenter pensjonsytelser: 55 55 33 33
NAV kontaktsenter internasjonalt: 21 07 37 00
Faks: 21 06 91 01
E-post: nav.familie-.og.pensjonsytelser@nav.no

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

Alle saker som gjelder refusjon av helseutgifter er skilt ut i en egen etat som heter Helseøkonomiforvaltningen (HELFO).

Sykehusinnleggelse

Dersom du har opprettholdt medlemskapet i Folketrygden under ditt opphold på Filippinene og HELFO bekrefter dette kan ambassaden garantere for sykehusoppholdet etter gjeldende døgnsatser. Pasienten eller pårørende kan kontakte ambassaden for at vi kan sende garanti til sykehuset. Ambassaden gir ikke garanti til sykehus før det foreligger godkjenning fra HELFO.

De som er frivillig medlem av folketrygden (NAV) vil kunne få dekket deler av utgiftene til helsehjelp under sitt utenlandsopphold etter reglene om ordinær stønad. Nærmere informasjon om hva du kan få dekket, og hvordan du sender inn (digitalt eller pr. post) krav, tilleggsopplysninger og klager: https://helsenorge.no/bo-i-utlandet/pensjonister-utenfor-eu-eøs https://helsenorge.no/behandling-i-utlandet/hva-dekker-ordinar-stonad-ved-opphold-i-utlandet

Enkelte med pliktig medlemskap i folketrygden kan også få dekket deler av utgiftene til helsehjelp i utlandet etter reglene om utvidet stønad. Dette gjelder primært deg som er fulltidsstudent i utlandet, eller utsendt arbeidstaker som jobber midlertidig i utlandet for arbeidsgiver i Norge og mottar lønn fra denne arbeidsgiveren. Nærmere informasjon om hva du kan få dekket, og hvordan du sender inn (digitalt eller pr. post) krav, tilleggsopplysninger og klager: https://helsenorge.no/behandling-i-utlandet/hva-dekker-utvidet-stønad-ved-opphold-i-utlandet

E-post: post@helfo.no

HELFO veiledning for privatpersoner 800 43 573 (fra utlandet: +47 23 32 70 30.)

Adresse: HELFO Postboks 2415 N-3104 Tønsberg