Dødsfall

Ved dødsfall i utlandet vil ambassaden kunne bistå med informasjon til pårørende og ved hjemsendelse av kiste eller urne. Når norske borgere og/eller utlendinger som er bosatt i Norge, dør på Filippinene, er det viktig at ambassaden varsles så fort som mulig.

Så snart bekreftelse på dødsfallet er mottatt vil ambassaden varsle familien i Norge via Utenriksdepartementet og norsk politi, dersom dette ikke allerede er gjort.

Ambassaden vil kunne bistå med å opprette kontakt med alarmsentral/forsikringsselskap om hjemsendelse av kiste eller urne dersom det finnes gyldig forsikring. Ambassaden vil også kunne bistå forsikringsselskapet i forbindelse med hjemsendelse.

Dersom det ikke foreligger forsikring, kan ambassaden bistå familie/pårørende i Norge med hjemtransport av avdøde, men familien må selv dekke kostnader til hjemtransport. Ambassaden kan anbefale anerkjente begravelsesbyråer eller innhente kostnadsoverslag. Dersom familien innbetaler beløpet til ambassadens konto vil ambassaden kunne besørge betaling lokalt. Ambassaden vil kunne holde nær kontakt med pårørende og begravelsesbyrå lokalt ved behov.

Familien i Norge må utpeke begravelsesbyrå eller kirkeverge i Norge.

Oversikt over hvem som har rett til å besørge/bestemme hva som skal skje i forbindelse med gravferden er nedfelt i Gravferdsloven § 9.

Avdødes pass samt dødsattest må sendes ambassaden så snart som mulig for at formell melding om dødsfallet kan formidles til Rettsavdelingen, Skattedirektoratet for registrering.