Praktikantopphold ved ambassaden i Katmandu høsten 2024

Er du interessert i å lære mer om utenrikstjenesten? Den norske ambassaden i Katmandu tilbyr praktikantopphold for inntil to norske studenter høsten 2024. Oppstart er i august, og oppholdet varer i inntil seks måneder. Søknadsfrist er 18. mars 2023.

Studentpraktikantordningen

Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap og interesse for utenrikstjenesten. Oppholdet vil gi innblikk i og erfaring fra det daglige arbeidet ved en mellomstor utenriksstasjon. Praktikanten blir en viktig del av staben og vil få selvstendige arbeidsoppgaver. Før du søker ber vi deg lese om studentpraktikantordningen på Utenriksdepartementets nettsider.

 

Tjenestestedet

Nepal er et vakkert og mangfoldig land, og hjem til Himalayafjellkjeden. Det finnes 14 fjell i verden som ruver høyere enn 8.000 meter over havet, og hele åtte av disse ligger i Nepal. Befolkningen er på rundt 30 millioner. Det offisielle språket er nepali, men det snakkes mer enn 120 språk i Nepal. Ambassadens arbeidsspråk er engelsk, og de fleste snakker engelsk i Katmandu.

 

Bistand har over lengre tid stått sentralt i det bilaterale samarbeidet mellom Norge og Nepal. Norge har som mål å støtte utvikling innen de tre hovedsektorene utdanning, godt styresett og fornybar energi/klima. Disse er avgjørende for bærekraftig utvikling i Nepal.

 

Ambassaden i Katmandu har 21 ansatte som jobber innenfor følgende fagområder: nepalsk innenriks og utenrikspolitikk, økonomi, energi, styresett, utdanning, likestilling, klima, menneskerettigheter, konsulære saker og administrasjon.

 

Arbeidsoppgaver

Et praktikantopphold ved ambassaden i Katmandu vil gi en unik mulighet til å bli kjent med et mangfoldig og spennende land, og lære mer om hvordan norsk utenriks- og utviklingspolitikk ser ut i praksis. Praktikanten får varierte oppgaver og inkluderes i ambassadens daglige gjøremål. Som praktikant vil du arbeide med ambassadens sosiale medier, nettsider og annet informasjonsarbeid, samt rapportering på ulik tematikk. Praktikanten vil også hjelpe ambassadens medarbeidere med forskjellige oppgaver knyttet til utviklingssamarbeidet, inkludert forvaltning av bistandsmidler og deltakelse på møter med samarbeidspartnere og myndigheter.

 

Det blir lagt vekt på at praktikanten skal få en bred innsikt i ambassadens virksomhet og i utenrikstjenestens organisering og oppgaver. Arbeidsfordelingen er fleksibel, og vil tilpasses praktikantens kompetanse- og interessefelt. Dette arbeidet vil gi praktikanten dybdekunnskap om samarbeidet mellom Norge og Nepal, under faglig veiledning av ambassadens diplomater og lokalt ansatte.

 

 

Kvalifikasjoner

Det søkes etter praktikanter med særlig interesse for ambassadens arbeidsområder, samt generell interesse for utviklingsspørsmål og utenrikstjenesten.

 

Aktuelle kandidater bør ha kommet et stykke på vei i sine studier, og ha til hensikt å fortsette studiene etter praktikantoppholdet. Man kan ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere. I tilfeller der vedkommende har fullført bachelorgrad og for tiden ikke deltar i et studieløp, kan kandidaten likevel bli vurdert dersom hen har til hensikt å videreføre studiet med sikte på en mastergrad etter praktikantoppholdet.

 

Relevant faglig bakgrunn, samt erfaring fra og kunnskap om kommunikasjons- og informasjonsarbeid, vil bli tillagt vekt. Videre ønsker ambassaden søkere med sterke analytiske egenskaper, personlig initiativ og gode samarbeidsevner. Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning. Gode IKT-kunnskaper og kunnskap om Nepal og/eller regionen er ønskelig. Vi søker en praktikant som er tilpasningsdyktig og motivert for å lære mer om ambassadens virke og norsk utenriks- og utviklingspolitikk.

 

Praktiske forhold

  • Praktikantoppholdet har en varighet på inntil 6 måneder. Høstsemesteret vil begynne i august måned, dato etter avtale.
  • Søkere må være norske statsborgere. Medlemskap i folketrygden må kunne dokumenteres. Det forutsettes at kandidaten er medlem av Folketrygden og søker NAV om rett til utvidet stønad til helsetjenester.
  • Praktikantstillingen er ulønnet, men praktikanten tildeles et månedlig stipend som per i dag utgjør NOK 14,000. Stipendet er ikke skattepliktig, men er oppgavepliktig. Praktikanten kan få lån i Statens lånekasse og samtidig motta stipend fra utenriksstasjonen i praksisperioden.
  • Praktikantene er selv ansvarlig for alle utgifter forbundet med reise til og fra Katmandu.
  • Praktikantene må selv skaffe og dekke utgifter til bolig under oppholdet.
  • Praktikanten er selv ansvarlig for å sørge for forsikring som også inkluderer eventuelle feltbesøk.
  • Søkere som har vært praktikant i utenrikstjenesten tidligere vurderes ikke.

 

Søknad

Søknadsfrist er 18. mars, med oppstart i august. Oppholdet varer i inntil seks måneder.

 

Søknadsbrev, CV, og karakterutskrift/ vitnemål sendes til emb.kathmandu@mfa.no merket «Praktikant Katmandu Høst 2024». Vi ber om at dokumentene sammenfattes til én PDF-fil. Det bes opplyst om du også søker studentpraktikantplasser ved andre utenriksstasjoner. Alle søkere vil få tilbakemelding.

 

  • For ytterligere informasjon om ordningen vises det til informasjon på Utenriksdepartementets nettsider.
  • Mer informasjon om ambassadens arbeid finner du på ambassadens nettsider.
  • Eventuelle spørsmål rettes til kathmandu@mfa.no.