47943_024.jpg

Andre deler av Europarådet

Europarådet har mange komiteer og ekspertgrupper som jobber tematisk med ulike prioriteringsområder som torturforebygging, menneskehandel og antikorrupsjonsarbeid. Disse behandler typisk saker som senere kommer opp i Ministerkomiteen.

Den europeiske torturforebyggingskomiteen (CPT) er et viktig kontrollorgan med uinnskrenket tilgang til fengsler og andre frihetsberøvende institusjoner i medlemsstatene. Målet er å forebygge tortur og annen umenneskelig eller nedverdigende behandling og straff.

Overvåkingsorganet for den europeiske konvensjon mot menneskehandel (GRETA) er det organet som fører tilsyn med statenes etterlevelse av sine forpliktelser etter Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel. GRETA publiserer jevnlig rapporter om sitt tilsyn og kommer med anbefalinger til medlemsstatene.

Europarådets antikorrupsjonsorgan (GRECO) ble opprettet i 1999 for å overvåke medlemsstatenes oppfyllelse av Europarådets antikorrupsjonsstandarder. Målsetningen er å hjelpe statene med kapasitetsbygging. Medlemskap er ikke begrenset til Europarådet og GRECO har for tiden 49 medlemmer, inkludert Hviterussland og USA.

Den europeiske kommisjonen for demokrati gjennom lovgivning (Veneziakommisjonen) er en juridisk ekspertgruppe opprettet i 1990 etter et italiensk initiativ. Kommisjonen gir juridisk assistanse ved lovgivningsarbeid, særlig ved utforming av grunnlover eller andre sentrale lover. Den arbeider også med generelle juridiske spørsmål av betydning for utviklingen av demokrati og rettstat.

Europarådets utviklingsbank (CEB) er en utviklingsbank med et sosialt formål. Europarådets utviklingsbank ble opprettet i 1956. Mandatet var opprinnelig å bidra til løsninger på flyktningproblemer i Europa. Senere er mandatet utvidet slik at banken skal bidra til sosial samhørighet i medlemsstatene. Hoveddelen av lånene går til sosiale formål, miljøtiltak, utdannelse og helse. De fattigste landene i Europarådet er av banken definert som målgruppeland. Fra bla norsk side har man lenge arbeidet for å økte lån til denne gruppen. I 2012 gikk ca 60% av utlånene til land i denne gruppen.Banken er knyttet til Europarådet gjennom en delavtale og 40 av Europarådets medlemmer er også medlemmer av Utviklingsbanken.