Norge og Europarådet

Ministerkomiteen

Ministerkomiteen er Europarådets hovedorgan og den formelle sisteinstans for de fleste beslutninger i Europarådet. Komiteen består av utenriksministrene fra alle 46 medlemstatene.

Parlamentarikerforsamlingen

Parlamentarikerforsamlingen er et rådgivende organ bestående av folkevalgte politikere fra medlemsstatenes nasjonalforsamlinger, samt fra land som har observatørstatus eller spesiell gjestestatus.

Kongressen for lokale og regionale myndigheter

Kongressen for lokale og regionale myndigheter består av folkevalgte på lokalt og regionalt nivå. Denne ble etablert av Ministerkomiteen i 1994 og representerer de over 200 000 regionene og kommunene i Europa. Organet har 306 medlemmer som møtes to ganger årlig for å arbeide med lokaldemokrati i en europeisk sammenheng.

EMD

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg omtales ofte som Europarådets flaggskip. Her kan 700 millioner europeiske borgere få prøvet sin sak dersom de mener at den hjemlige domstolen har fattet avgjørelser som er i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Veneziakommisjonen

Den europeiske kommisjonen for demokrati gjennom lovgivning (Veneziakommisjonen) er en juridisk ekspertgruppe opprettet i 1990 etter et italiensk initiativ.

Andre deler av Europarådet

Europarådet har mange komiteer og ekspertgrupper som jobber tematisk med ulike prioriteringsområder som torturforebygging, menneskehandel og antikorrupsjonsarbeid. Disse behandler typisk saker som senere kommer opp i Ministerkomiteen.

Rammeavtalen for frivillige bidrag