Norge og Europarådet

Praktikantordningen

Studentpraktikantordningen gir innblikk i virksomheten ved en utenriksstasjon og er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten.

Ministerkomiteen

Ministerkomiteen er Europarådets hovedorgan og den formelle sisteinstans for de fleste beslutninger i Europarådet. Komiteen består av utenriksministrene fra alle 47 medlemstatene.

Parlamentarikerforsamlingen

Parlamentarikerforsamlingen er et rådgivende organ bestående av folkevalgte politikere fra medlemsstatenes nasjonalforsamlinger, samt fra land som har observatørstatus eller spesiell gjestestatus.

Kongressen for lokale og regionale myndigheter

Kongressen for lokale og regionale myndigheter består av folkevalgte på lokalt og regionalt nivå. Denne ble etablert av Ministerkomiteen i 1994 og representerer de over 200 000 regionene og kommunene i Europa. Organet har 318 medlemmer som møtes to ganger årlig for å arbeide med lokaldemokrati i en europeisk sammenheng.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD)

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg omtales ofte som Europarådets flaggskip. Her kan 800 millioner europeiske borgere få prøvet sin sak dersom de mener at den hjemlige domstolen har fattet avgjørelser som er i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Generalsekretæren for Europarådet

Thorbjørn Jagland, tidligere norsk statsminister, utenriksminister og stortingspresident, har siden september 2009 vært Europarådets generalsekretær. Parlamentarikerforsamlingens velger Europarådets generalsekretær ved hemmelig avstemming.

Veneziakommisjonen

Den europeiske kommisjonen for demokrati gjennom lovgivning (Veneziakommisjonen) er en juridisk ekspertgruppe opprettet i 1990 etter et italiensk initiativ.

Andre deler av Europarådet

Europarådet har mange komiteer og ekspertgrupper som jobber tematisk med ulike prioriteringsområder som torturforebygging, menneskehandel og antikorrupsjonsarbeid. Disse behandler typisk saker som senere kommer opp i Ministerkomiteen.

EØS-midlene

Europarådet er en viktig samarbeidspartner for EØS-midlene og bistår med ekspertise innen sine kjerneområder – menneskerettigheter, demokrati og rettsstatsprinsipper.

Menneskerettighetsfondet

Menneskerettighetsfondet ble opprettet etter norsk initiativ i 2008. Målet er å sørge for finansiell støtte til prosjekter som hjelper medlemsland med å følge opp dommene fra EMD.

Rammeavtalen for frivillige bidrag

Nyheter