Råd fra ambassaden i krisesituasjoner

Følg israelske myndigheters råd – ambassaden ivaretar nordmenns interesser
- Norske borgere i Israel bør følge de anvisninger som gis av israelske myndigheter. Hjemmefronten har ansvar for sivil kriseberedskap. Norske borgere oppfordres til å følge råd og anvisninger fra Hjemmefronten.

- Ambassaden vil ved en eventuell evakuering stå i nær kontakt med det israelske forsvaret og andre israelske myndighetsorganer, for å sikre at norske borgeres interesser ivaretas.

- Informasjon om en krisesituasjon vil fortløpende legges ut på ambassadens hjemmeside og ved større kriser også på Utenriksdepartementets nettside. Eventuelt revidert reiseråd vil legges ut på disse sidene og dessuten på UDs landsider.

- I en krisesituasjonen vil ambassaden fortløpende vurdere om norske borgere skal rådes til å evakuere. Det vil i så fall bli gitt anvisninger til norske borgere på ambassadens og utenriksdepartementets hjemmesider, samt ved direkte kontakt til berørte nordmenn.

- Ambassaden vil ved behov utstede dokumenter som gir fri passasje, for eksempel hvis pass er tapt.

- Ambassaden vil fortløpende innhente opplysninger om norske borgere fra politiet, sykehus, turistmyndigheter og reiseselskaper.

- Norske borgere bør fortrinnsvis selv ta kontakt med sine reiseforsikringsselskaper, men ambassaden kan ved behov formidle kontakt.

Øvrige råd og tips om hvordan en bør opptre i en krisesituasjon

- Hold seg orientert om situasjonen gjennom media

- Vær mest mulig hjemme

- Vurdér å holde barn hjemme fra skolen og å ikke gå på arbeid.

- Hold seg inne etter mørkets frembrudd

- Unngå folkeansamlinger

- Sikre sin bil mot tyveri/ramponering ved innlåsning på trygt sted

- Medbring alltid pass, eventuelt israelsk ID-kort, vognkort/førerkort under ferdsel utendørs

- Ved en eventuell evakuering bør man ta med:

•Pass, andre identifikasjonspapirer og eventuelle dokumenter utstedt av ambassaden eller et konsulat ned anmodning om fri passasje, bistand og beskyttelse fra lokale myndigheter
•Eventuell arbeids- og oppholdstillatelse og dokumenter sim viser at skatt er betalt
•Kontanter i lokal og eventuelt internasjonal valuta, hvorav noen i små sedler, samt eventuelt andre verdier
•Førstehjelpsutstyr, medisiner, salttabletter og lignende Det er særlig viktig at personer som har behov for spesialmedisiner bringer med seg et rimelig kvantum
•Mat, herunder spesielt barnemat, vann m.v. Om mulig bør hver husstand medbringe nok proviant til å dekke det antatte behov for mat og drikke under hele evakueringstransporten og eventuelt opphold på samlingsplass underveis
•Klær, toalett- og sanitærartikler m.v. som er nødvendig for reisen 

Eventuelt anbefales også medtatt:

•Sovepose/ulltepper

I den utstrekning man har tilstrekkelig plass, kan det ved evakuering med privatbil/tjenestebil være aktuelt å medbringe følgende ekstra utstyr og proviant:

•Reservekanner for bensin, olje og vann til bilen
•Reservedeler og verktøy til bilen
•Kart over de aktuelle ferdselsveier og hvis mulig kompass
•Lommelykt med reservebatteri
•Batteridrevet radio
•Campingutstyr, herunder telt, madrasser, laken/tepperm sprit eller gassapparat m.v. 
•Brannslukningsutstyr 
•Ekstra proviant, herunder vann  

Generelle råd og anvisninger om hvordan en bør forberede seg på en eventuell krisesituasjon

- Holde seg kontinuerlig oppdatert på den politiske utviklingen og utviklingen av epidemier, for eksempel fugleinfluensa.

- Det er stor fare for jordskjelv i Israel. Ved henvendelse til Hjemmefronten kan man få opplysninger om hvordan man bør forholde seg under et jordskjelv, og hvordan man kan forberede hjemmet på et jordskjelv.

- Nye terrorangrep i Israel kan ikke utelukkes. Norske borgere som oppholder seg i Israel rådes til å utvise aktsomhet og unngå større folkeansamlinger.

- Pass og andre identifikasjonspapirer må være gyldige (sjekk utløpsdato) og oppbevares lett tilgjengelig. Skolebarn som bor på internat og lignende bør ha sitt pass tilgjengelig.

- Vurdér å oppbevare norske flagg, som kan være til hjelp for fri passasje og identifikasjon.

- I tilfelle fare for fly-/rakett-/gassangrep må alle forsikre seg om at man har det nødvendige verneutstyr for voksne og barn (gassmaske/vernetelt for mindre barn), og er kjent med hvordan dette brukes. Israeli Defense Forces Home Front deler ut verneutstyr til fastboende i Israel (med tildelt ID-nummer) og har utdelingssentre svært mange steder i landet.

I henhold til mottatt informasjon fra det israelske utenriksdepartement vil andre utenlandske statsborgere (turister, besøkende, andre ikke-fastboende) også få tilgang på slike vernesett – når israelske myndigheter ser nødvendigheten av det i forhold til eventuell trussel. Pass må fremvises ved kjøp. Vernesettet koster 200 NIS, hvorav 100 NIS er et depositum som blir refundert ved eventuell tilbakelevering av uåpnet sett. Det vil bli opplyst i israelsk media på mange språk når slike vernesett kan kjøpes.

Dersom en ikke har bombesikkert tilfluktsrom i sin bolig bør en orientere seg om hvor nærmeste offentlige bombesikre rom ligger. I dette rommet bør en ha tilgjengelig mat og drikke, noe mat, batteridrevet lyskilde eller stearinlys, samt en batteridrevet radio og/eller TV. Husk også på å ha med noen underholdende for eventuelle barn (leker, bøker etc.) for å avlede oppmerksomheten.

Dersom det er fare for gassangrep bør det også vurderes å innrede et gasstett rom.    Det er svært viktig å lytte på radio under/etter et eventuelt angrep, da det fra israelske myndigheter vil bli gitt viktig informasjon på flere språk.

- I boligen bør en oppbevare oppbevare nødvendig utstyr som reservebelysning (stearinlys, lommelykt og lignende) og førstehjelpsutstyr, batteridrevet radio, et lite forråd av holdbar proviant og drikke.

- Gode kart

- Eventuelt campingutstyr holdes i god stand og klart til medbringelse i bil på kort varsel.

Tilspisser situasjonen seg, bør dessuten følgende ulike tiltak iverksettes:

•Det kontrolleres at ovennevnte forberedende tiltak er iverksatt. Særlig påse at pass og andre identitetspapirer er gyldige 
•Anskaffelse av ekstra forråd av lagringsdyktige matvarer
•Drikkevann lagres 
•Det kontrolleres at eventuell bil er i forsvarlig stand med reservedeler og verktøy. Ekstra kanner bensin bør holdes lett tilgjengelig og tanken bør fylles. Bil kontrolleres for kjøredyktighet. Bensinreserven bør være tilstrekkelig til at en kan nå frem til det samlingssted/utreisested som det er mest aktuelt å reise til ved en eventuell forflytning/evakuering fra bostedet
•Kontanter i konvertibel valuta, hvorav noen i små sedler, anskaffes/holdes tilgjengelig 
•Det anskaffes reservebatterier til radio, lommelykt m.v.
•Gjøre seg kjent med avgangstider for fly/skip som det kan være aktuelt å benytte ved eventuell evakuering 
•Det settes opp en liste over nødvendige personlige effekter som må medbringes ved eventuell evakuering utarbeides og effektene gjøres klar og eventuelt pakkes.