Næringslivssamarbeid Norge-Israel

Israel har en moderne og velutviklet markedsøkonomi, og har bl.a. markert seg innenfor høyteknologisk innovasjon og programvareutvikling. Israel er blant de land i verden som satser mest på forskning og utvikling (R&D), målt som andel av BNP. Matindustri og diamantsliping er også store næringer. Etter at store mengder gass ble funnet utenfor Israels kyst i 2009 og 2010, kan også gassutvinning komme til å bli et stort satsingsfelt.

Høyteknologisk utstyr utgjør om lag 50% av den israelske eksporten til Norge. Frukt og grønnsaker utgjør omtrent 20%. Den klart største varegruppen for norsk eksport til Israel er fisk, som utgjør over 50%. Omtrent 70 % av all importert laks til Israel er fra Norge. Den norsk-israelske samhandelen er stabil, med en kontinuerlig økning både i eksporten fra Norge til Israel og i importen fra Israel til Norge fra 2012 til 2017. Verdien av norsk eksport til Israel var i 2016 ca. NOK 1231millioner, import til Norge (per november 2016) var verdt ca. NOK 892 millioner.

I september 2010 ble landet fullverdig medlem av OECD. PÅ organisasjonens landside - OECD om Israel - finnes nyttig statistikk og informasjon om den økonomiske utviklingen.

Handel

Israel er en liten, åpen økonomi, avhengig av import av råolje, råmaterialer, militært materiell og korn. Israels ledende eksportartikler er finslipte diamanter, høyteknologisk utstyr, militært materiell og landbruksprodukter (frukt og grønnsaker).

Det viktigste bindeledd mellom næringslivet i Norge og Israel er - Norsk-israelsk handelskammer . Mens Israel Scandinavia Business er et økonomimagasin med fokus på handel og samarbeid mellom Israel og de skandinaviske landene.

Informasjon om israelsk eksportindustri og handelspartnere finnes på nettsidene til The Israel Export and International Cooperation Institute.

Informasjon om israelsk importpolitikk og relevant lov- og regelverk finnes på nettsidene til Industri-, handels- og arbeidsministeriet.

Informasjon om varemesser og andre arrangementer i Israel finnes her og på nettsidene til The Israel Trade Fairs Center

Det israelske handelskammerets nettsider har bl.a. informasjon om sentrale sektorer i israelsk industri og oversikt over forretningsmuligheter i Israel. Port2Port er et annet nettsted med informasjon om israelsk økonomi og handel.

Forskning og utvikling

Israel er fullverdig, og aktivt, medlem i det europeiske forskningssamarbeidet, herunder EUs 7ende rammeprogram (FP7), EUREKA og Eurostars.

The Israeli Industry Center for R&D - Matimop er det statlige foretaket ansvarlig for å legge til rette for og implementere internasjonalt forsknings- og utviklingssamarbeid.

En oversikt over israelske firmaer og mulige samarbeidspartnere finnes på Matimops nettsider.

Informasjon om det europeiske forskningsområdets nettverk og programmer finnes på Forskningsrådets nettsider.

Investeringer

Verdensbankens kartlegging av hvor enkelt det er å drive næringsvirksomhet i ulike land, ”Ease of Doing Business”, rangerer Israel på 40. plass av totalt 189 land i 2015. Rammebetingelsene er blant verdens beste når det gjelder tilgangen på kreditt, beskyttelse av investorer og handel med utlandet. Det er også forholdsvis enkelt å starte og legge ned næringsvirksomhet. Andre forhold, som anskaffelse av byggetillatelse, registrering av eiendom, betaling av skatt og håndheving av kontrakter, beskrives som mindre gunstige.

Israel ble rangert på 26. plass på World Economic Forums ”Global Competitiveness Index 2012–2013”. Spesielt fremheves landets innovasjonskapasitet (nr. 3 i verden), som forklares med stor tilgang på høyt kvalifisert arbeidskraft og et stort antall høyt kvalifiserte forskningsmiljøer samt effektive finansmarkeder, herunder særlig god tilgang på risikovillig kapital.

Det israelske Investment Promotion Center, underlagt Industri-, handels- og arbeidsministeriet, tilbyr informasjon om israelske forhold til potensielle investorer. Her finnes også ulike informasjonsbrosjyrer, blant annet ”Guide: Starting a Business in Israel”. Se også Israel Government Portal for offisiell informasjon om investeringer i Israel.

Den israelske sentralbanken, Bank of Israel, har informasjon om den israelske pengepolitikken og relevant lov- og regelverk, samt god statistikk om den økonomiske utviklingen. Central Bureau of Statistics har også oppdatert statistikk om de økonomiske forholdene.