Praktikantplass ved det norske generalkonsulatet i Shanghai

Kunne du tenke deg et praktikantopphold i Kinas største by? Det norske generalkonsulatet i Shanghai tilbyr et praktikantopphold for 1 - 2 studenter for høstsemesteret 2024. Søknadsfrist er 18. mars 2024.

| Shanghai

Praktikantordningen

Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for utenrikstjenesten. Oppholdet vil gi innblikk i og erfaring fra det daglige arbeidet ved et generalkonsulat, i et land som er svært viktig for Norge. Shanghai, som finansielt sentrum i Kina og Asia, og med god tilstedeværelse av norske selskaper, byr på en rekke interessante muligheter, både innen økonomi og samfunnsliv, kommunikasjon, media, kultur, omdømmebygging og fremme av norsk næringsliv.

Generalkonsulatet i Shanghai har 16 ansatte som jobber innenfor følgende fagområder: økonomi, handel, forskning og utdanning, kultursamarbeid, kommunikasjon, visum, konsulære saker og administrasjon. Sjømatrådet, Innovasjon Norge og Norwegian Business Association (NBA) er samlokalisert med generalkonsulatet, og til sammen er vi 23 kollegaer i Team Norway Shanghai.

Praktikanten får varierte oppgaver og inkluderes i generalkonsulatets daglige gjøremål, blir involvert i vårt prosjekt- og arrangementsarbeid, innhenter og analyserer informasjon, utarbeider rapporter, tilrettelegger for besøk av regjeringsmedlemmer, embetsverk og næringslivsdelegasjoner, deltar på møter og foredrag, jobber med kommunikasjon og sosiale medier. Vi kan love et interessant og variert opphold i en av verdens mest spennende byer, og mange muligheter for å tilegne seg god kunnskap om kinesisk samfunn, økonomi og kultur.

Kvalifikasjoner

Generalkonsulatet ser etter praktikant(er) som har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, viser initiativ og vilje til engasjement, åpenhet, fleksibilitet, selvstendighet og som er serviceinnstilt. Gode formidlingsevner på engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig. Interesse for og kunnskaper om Kina, kinesisk språk og kinesiske forhold vil bli tillagt særlig vekt. Gode IKT-kunnskaper er en forutsetning.

Følgende vilkår gjelder for praktikantoppholdet

Praktikantoppholdet begynner 12. august 2024 og avsluttes 24. januar 2025.

Praktikantordningen er ulønnet, men generalkonsulatet betaler et stipend på NOK 20 750 pr. måned. Stipendet kan kombineres med lån fra Lånekassen. Praktikanter dekker selv reise- og boligutgifter, og må selv skaffe bolig i Shanghai.

Søkere må være norske statsborgere og registrert som student ved et godkjent norsk eller utenlandsk lærested i praksisperioden. Søkere som ikke er registrert ved et slikt lærested, men som tar sikte på å ta en mastergrad eller doktorgrad etter praktikantoppholdet, kan også bli vurdert. Søker kan heller ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere. Praktikanter som tidligere har fått tilbud om praktikantopphold kansellert, eller som har måttet avbryte praktikantoppholdet som følge av covid-19, vil være søknadsberettiget på nytt.

Visum til Kina må være ordnet før tiltredelse. Praktikantene må selv sørge for gyldig visum, men generalkonsulatet kan bistå med informasjon om hvordan dette kan ordnes. Praktikanter må fremvise bekreftelse på medlemskap i folketrygden, eller dokumentasjon på stønad fra Lånekassen.

Generalkonsulatet tar nå imot søknader for høsten 2024. Søknadsfristen er 18. mars 2024. God formidlingsevne er viktig, og vi ber derfor søkere legge ved en kort tekst på maksimum 500 ord der du peker på muligheter for norsk-kinesisk samarbeid fram mot 2030. Søknad vedlagt denne korte teksten, CV, eksamensutskrifter/vitnemål, eventuelle attester og annen relevant informasjon sendes på e-post: shanghai.recruitment@mfa.no. Merk søknaden «Praktikantopphold høsten 2024 – fornavn etternavn».

Det understrekes at endring i reiserådet frem mot tiltredelse vil kunne medføre at tilbud om praktikantopphold må kanselleres. Eventuelle påløpte utgifter i forkant av tiltredelse vil ikke bli dekket i en slik situasjon.

Før du søker, ber vi deg lese om studentpraktikantordningen på Utenriksdepartementets nettsider.  

Det bes opplyst om du også søker praktikantplasser ved andre utenriksstasjoner.

Eventuelle spørsmål rettes til shanghai.recruitment@mfa.no.