Forholdsregler ved naturkatastrofer

Disse naturfenomenene kan passere uten at ødeleggelsene er så store og uten at menneskeliv eller bygninger settes i fare. En sjelden gang bli derimot naturfenomenene kraftigere og mer ødeleggende enn normalt. Vi snakker da om en naturkatastrofe.

Naturkatastrofer kan ikke forebygges, og de lar seg sjelden forutsi før kort før de inntreffer. Ny teknologi, bl.a. avansert værmelding, har imidlertid ført til at lokalbefolkningen i større grad enn tidligere kan varsles i tide til å kunne foreta visse forberedelser før naturkatastrofen inntreffer.

Myndighetene i de enkelte landene og regionene der naturkatastrofer kan forventes, har utarbeidet planer som vil bli iverksatt i en krisesituasjon og retningslinjer for hvordan befolkningen skal opptre. Norske borgere forutsettes i utgangspunktet å følge myndighetenes anvisninger mht. forholdsregler og eventuell evakuering. Dersom en større naturkatastrofe skulle inntreffe, skal du følge de instrukser som gis av de lokale myndighetene. Myndigheter vil under en krise- eller katastrofesituasjon, eller trussel om sådan, informere befolkningen over radio og fjernsyn, og gi retningslinjer om nærmere forholdsregler.

Mange av de skader som normalt oppstår under og etter naturkatastrofer kan begrenses gjennom iverksetting av fornuftige forholdsregler. Ta kontakt med myndighetene der du bor og be om å få opplyst hvilke planer og instrukser som er utarbeidet for en krisesituasjon. Be også om myndighetenes råd om hvordan personlig sikring og forebyggende tiltak bør gjennomføres.

Hvis du befinner deg i, eller i nærheten av, et katastrofeområde, eller du har grunn til å tro at pårørende kan tro at du befinner deg i et slikt område, bør du søke å informere disse og/eller norske myndigheter om din situasjon så fort som mulig når en katastrofe oppstår. Dette gjelder selv om du ikke har blitt berørt av katastrofen i særlig grad.

Når en naturkatastrofe inntreffer i Australia vil ambassaden så fort som mulig søke å få oversikt over hvor mange nordmenn som er, eller kan tenkes å være, berørt av hendelsen. For å sikre så riktige tall som mulig, oppfordrer ambassaden alle til å registrere seg på Utenriksdepartementets Reiseregistrering. I tillegg vil vi i stor grad være avhengige av innrapportering fra de berørte selv, deres pårørende eller lokale myndigheter når noe skjer.

Hvis det finnes nordmenn i området med behov for assistanse fra norske myndigheter, vil ambassaden søke å iverksette dette i samarbeid med lokale myndigheter der katastrofen inntraff, nærmeste norske konsulat, Utenriksdepartementet og eventuelt andre relevante myndigheter i Norge.