EEA and Norway Grants - Foto:Christophe Vander Eecken
Christophe Vander Eecken

Fondy EHP a Norska

Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívá Norsko spolu s Islandem a Lichtenštejnskem ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce a kontaktů s patnácti evropskými státy.

Česká republika je příjemcem těchto fondů od roku 2004, kdy vstoupila do Evropské unie a tím také do Evropského hospodářského prostoru, který je dohodou mezi EU a zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO). Od roku 2004 podpořily Fondy EHP a Norska v České republice množství zajímavých projektů.

Poskytovateli podpory jsou tři nečlenské státy EU a zároveň členské státy EHP, tedy Norsko, Island a Lichtenštejnsko, přičemž 97 procent z celkových financí poskytuje Norsko. Příjemci finanční podpory jsou vybrané země střední, východní a jižní Evropy

Hlavním koordinátorem Fondů EHP a Norska v České republice je Ministerstvo financí, které také spravuje většinu programů, a to ve spolupráci s příslušnými rezortními ministerstvy. Pro lepší koordinaci společných priorit a posílení bilaterální spolupráce jsou do administrace  programů  zapojené instituce z Norska.

V září 2017 byla v Anežském klášteře v Praze slavnostně podepsána Memoranda o porozumění pro aktuální, již třetí programové období Fondů EHP a Norska. V něm obdrží Česká republika 184,5 milionů EUR (cca 5 miliard Kč). Podporu získají projekty zaměřené především na vědu a výzkum, ochranu životního prostředí, kulturní dědictví a spolupráci v kultuře, veřejné zdraví, vzdělávání a spolupráci v justici. Velký důraz je kladen na lidská práva, inkluzi Romů a rozvoj občanské společnosti. Nové období též přináší velké možnosti pro bilaterální projekty a aktivity. Projekty budou ukončeny nejpozději do 30. dubna 2024.

Aktuální výzvy: 

Přehled programů v ČR:

Globální programy:

Fakta: 

Důležité dokumenty:

Výsledky:

Důležité odkazy: