Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Fødselsnummer

Fremgangsmåte for søknad om fødselsnummer.

Tildeling av fødselsnummer for norske statsborgere i utlandet

Etter dagens lov, som trådte i kraft 1. september 2006, blir barn med norsk mor eller far alltid norsk statsborger ved fødsel. Barnets far regnes for å være person som mor er gift med når barnet blir født. Dette må være registrert i Norge.

Fødselsnummer tildeles norske statsborgere i utlandet dersom de trenger dette, for eksempel til søknad om pass. Det er ikke krav om ha fødselsnummer for være norsk statsborger, og dersom det ikke er behov for fødselsnummer kan fødsel registreres uten at fødselsnummer utstedes.

Det er krav om oppmøte for søker, og minst en av foreldrene dersom søker ikke er myndig. 

Dokumenter som må fremlegges ved søknad:

  • Utskrift av fødselsattest der barnets og begge foreldrenes navn fremgår, med apostille.
  • Begge foreldres pass. 
  • Fullmakt signert av begge foreldre.

Fødselsattest på japansk heter shussei todoke jurishomeisho og kan fås utstedt på lokalt by-/bydelskontor, yakusho. Dokumentet må påføres apostille, som kan fås ved å kontakte japansk utenriksdepartment. Til slutt må dokumentet oversettes til norsk eller engelsk - en tjeneste Ambassaden kan være behjelpelige med mot en avgift.

Vær oppmerksom på at japanske yakusho til tider utsteder shussei todoke som er et håndskrevet dokument som ikke vil godtas av norske myndigheter. Det er derfor meget viktig at det bes spesifikt om det standardiserte shussei todoke jurishomeisho.

Dersom barnets far er norsk, men ikke var gift med moren da barnet ble født, må farskap fastsettes i bostedslandet.

Dersom barnet er født før 1. september 2006 må vigselsattest fremlegges dersom mor ikke er norsk. For detaljer se UDIs sider om statsborgerskap for barn

Tilsagn om fødselsnummer blir sendt ambassaden fra Skatt nord - Folkeregisteret i Norge, og saksbehandlingstiden er ca. 3 måneder (dette kan variere avhengig av pågang). Det er vanlig å levere søknad om pass samtidig som det søkes om personnummer, men passøknaden kan ikke realitetsbehandles før personnummer er utstedt.

Tap av norsk statsborgerskap

Du har tapt ditt norske statsborgerskap dersom du har fått annet statsborgerskap etter å ha søkt om det, eller uttrykkelig har samtykket til å få statsborgerskapet, for eksempel ved å levere melding. Dette gjelder også for barn under 18 år (statsborgerloven § 23). Ambassaden oppfordrer alle foreldre som vurderer å søke annet statsborgerskap for seg selv eller sine barn om å sette seg inn i lokal og norsk lovgivning.

Ble du norsk ved fødselen, kan du videre tape ditt norske statsborgerskap når du fyller 22 år. Du må melde fra til norske myndigheter og innlevere ditt norske pass dersom du ikke lenger er norsk borger. Mer informasjon om tap av norsk statsborgerskap finnes på utlendingsdirektoratet sine nettsider, www.udi.no .

Regjeringen har åpnet for muligheten til å holde to statsborgerskap, men inntill nytt lovverk er på plass vil de gamle reglene være gjeldende.

Ny statsborgerlov