Innstramninger i retningslinjene for utstedelse av midlertidig pass (nødpass) som vil tre i kraft førstkommende mandag 30. mai.

Strengere kriterier for å få midlertidig pass (nødpass)

Utfordringene med passproduksjon gjelder også produksjonen av midlertidige pass. Med bakgrunn i dette fastsetter Justis- og beredskapsdepartementet endringer i pass- og ID-kortforskriften som gjelder ut 2022. Endringen innebærer at det må foreligge "nødsituasjon" eller "særlige grunner" for at midlertidig pass kan innvilges. Politidirektoratet har utarbeidet nærmere retningslinjer som angir i hvilke tilfeller midlertidig pass kan innvilges. Det er viktig å merke seg at fritidsreiser ikke danner grunnlag for utstedelse av midlertidig pass.

 

Vedlagt følger oppdatert retningslinje for vurdering av søknader om midlertidig pass (nødpass). Retningslinjen inneholder som tidligere varslet to nye punkter, som innebærer at personer som bestilte reise (også for ferier) før 1. juni kan få innvilget nødpass. Videre vil barn kunne få nødpass til ferieformål, også når reisen er bestilt etter 1. juni.

Ny retningslinje er gjeldende fra den, 22. juni.

 

Politiet publiserer jevnlig siste nytt om situasjonen på sine nettsider her: Åpner for at flere kan søke nødpass – Politiet.no