Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Søknad om personnummer og førstegangspass for barn

Vennligst merk at det kan være opptil 4 ukers ventetid for å få time for søknad om personnummer.

Søknad om personnummer

Personnummer tideles kun til bruk i forbindelse med utstedelse av norsk pass. Ved søknad om førstegangspass til barn under 10 år skal søknad om pass og personnummer leveres inn samtidig. For søknad om pass må barnet og begge foreldre møte personlig på ambassaden. Foreldrene må ha med gyldig legitimasjon. Om en foreldre ikke har mulighet til å møte opp, må fullmakt og en legalisert kopi av passet leveres til ambassaden. Fullmakt kan fylles ut ved lokalt politi i Norge, som vil oversende denne til ambassaden. I tilfelle kun en foreldrene har ansvar for barnet, må det framlegges dokumentasjon (rettsavgjørelse eller en avtale) som dokumenterer dette.

Dersom barnets foreldre er gifte må ekteskapet være registrert i Folkeregisteret i Norge før personnummer kan tildeles. Registrering av ekteskap gjøres ved at den enkelte oversender Folkeregisteret original vigselsattest på arabisk, samt oversettelse av denne til engelsk. Begge dokumentene må ha påført apostille fra Marokko*. Kontaktinformasjon til Folkeregisteret/Skatteetaten kan finnes her). Mer inforamsjon om registrering av ekteskap utført i utlandet kan lese her.

Hvis foreldrene til barnet ikke er gift, må barnets mor framlegge dokumentasjon på hennes sivilstand (ugift, skilt) for tidspunktet barnet ble unnfanget. Dokumentet må være oversett til engelsk og begge versjonene må være påført apostille*. Far må i tillegg fylle ut og signere skjemaet om erkjennelse av farskap.

Tilsagn om personnummer vil skje direkte til ambassaden og ambassaden vil deretter ta telefonisk kontakt med barnets foreldre for meddeling av dette. I henhold til interne sikkerhetsbestemmelser, kan det ikke benyttes elektronisk post eller telefaks ved meddelelse om tildeling av personnummer. Saksbehandlingstiden er ca. 2-4 uker, men man må regne med at det i perioder tar lengre tid.   

 

Dokumentasjon

Original

Kopi

Fødselsattest (barn) "Copie Intégrale" på arabisk eller fransk - påført Apostille*

1

1

Fødseslsattest (barn) "Copie Intégrale" oversatt til engelsk - påført Apostille*

1

1

Familiebok "Livret de famille" (kun for marokkanske menn)

1

1

Bilde av barnet (pass-størrelse)

1

 

Norsk pass fra den/de av foreldrene som er norske borgere

1

2

Marokkansk pass eller id-kort fra den/de av foreldrene som er marokkansk borger

Marokkansk id-kort (C.I.N) fra den/de av foreldrene som har dobbelt statsborgerskap

1

2

Original marokkans vigselsattest - påført Apostille*
+ oversatt til engelsk - påført Apostille*

1

2

*Marokko har signert Haag-konvensjonen av 5. oktober 1961 og Apostille gjøres nå av lokale marokkanske myndigheter (Préfecture, domstol o.l.).

 

Søknad om førstegangspass for barn

For søknad om pass må barnet og begge foreldre møte personlig på ambassaden. Foreldrene må ha med gyldig legitimasjon. Om en foreldre ikke har mulighet til å møte opp, må fullmakt og en legalisert kopi av passet leveres til ambassaden. Fullmakt kan fylles ut ved lokalt politi i Norge, som vil oversende denne til ambassaden. I tilfelle kun en foreldrene har ansvar for barnet, må det framlegges dokumentasjon (rettsavgjørelse eller en avtale) som dokumenterer dette.

Betalingen for pass og andre konsulære tjenester skal gjøres ved bankoverføring til ambassadens konto i Attijariwafabank. Kontonummer: 007 810 0001515000003427 04. Det er ikke mulig å betale med kontanter.

Betaling kan kun gjøres via lokal bank i Marokko og ikke via bank i Norge på grunn av valutadifferanse.

Bankkvitteringen må være i navnet til søker (inkludert i tilfelle barn) og må medbringes ambassaden den dagen man har avtale. Eventuelle overføringskostnader belastes søker.Betalingen må utføres to dager før avtalen på ambassaden. 

Viktig merknad: Din søknad vil ikke bli behandlet før ambassaden mottar kvittering for betaling.

Ved søknad om førstegangspass til barn under 10 år skal søknad om pass og personnummer leveres inn samtidig.

Dokumentasjon

Original

Kopi

Passfoto (barn under 10 år) størrelse 36 x 47 mm (hvit bakgrunn, begge ørene må vises, ikke smile på bildet, ikke eldre enn 3 mnd. gammelt)

1

 

Barnets fødselsattest "Copie Intégrale" på arabisk eller fransk, ikke eldre enn 3 mnd. – påført Apostille*

1

1

Barnets fødseslsattest " Copie Intégrale" oversatt til engelsk, ikke eldre enn 3 mnd. - påført Apostille*

1

1

Familiebok, fransk oversettelse må være registrert i familieboken

1

1

Skriftlig samtykke fra forelder som ikke møter på ambassaden + kopi av legitimasjon (med bilde, personnummer og signatur), bekreftet av norsk myndighet f.eks. politi  

1

 

Eneansvar for barn må dokumenteres fra   marokkanske myndigheter på arabisk - påført Apostille*   + oversatt til engelsk - påført Apostille*

1

1

Gyldig norsk pass fra den/de som møter med barnet på ambassaden, evt. annen gyldig legitimasjon (norsk førerkort, bankkort e.l.) med bilde, fødselsnummer og   signatur

1

2

Marokkansk identitetskort (C.I.N.), fra den/ de av   foreldrene som også er marokkanske statsborgere

1

2

*Marokko har signert Haag-konvensjonen av 5. oktober 1961 og Apostille gjøres nå av lokale marokkanske myndigheter (Préfecture, domstol o.l.).

Behandlingstiden for passøknader er mellom to og fire uker.

Gyldighetstid og priser:

 0-5 år:                2 års varighet                    MAD  750,-
 5-10 år:              3 års varighet                    MAD  750,-
10-16 år:             5 års varighet                    MAD  750,-  
16 år+:               10 års varighet**               MAD  1200,-        

** Unntak v/bibeholdskrav Statsborgerloven § 24. For mer informasjon om bibeholdskrav se nettsidene til UDI https://www.udi.no/skal-fornye/beholde-norsk-statsborgerskap-bibehold/