FN Genève - Photo:Photo: Permanent Mission Geneva
Photo: Permanent Mission Geneva

Praktikantopphold ved FN-delegasjonen i Genève vår 2024.

Den norske FN-delegasjonen i Genève tilbyr praktikantplass for inntil tre norske studenter fra medio januar til medio juli 2024. Søknadsfristen er 1. oktober 2023.

Delegasjonen representerer Norge overfor FN-organisasjoner og andre internasjonale organisasjoner med hovedsete i Genève. Delegasjonen har ansvar for blant andre følgende saksområder: humanitære spørsmål, nedrustning, menneskerettigheter, globale helsespørsmål og internasjonale arbeidslivsspørsmål. Praktikantene vil inngå i delegasjonens stab og delta i det praktiske og politiske arbeidet. Dette inkluderer forberedelse, deltakelse i og rapportering fra møter og forberedelse av besøk fra norske politikere og andre samfunnsaktører samt informasjonsarbeid. Praktikantene vil få mulighet til å delta i spennende politiske prosesser, vanligvis med mye selvstendig arbeid og ansvar. Praktikantoppholdet gir mulighet til å lære mer om både fagfeltene, multilateralt arbeid og norsk utenrikstjeneste i en av verdens hovedsteder for internasjonalt samarbeid. 

Søkere til praktikantplassene må være norske statsborgere, og være registrert som student ved et godkjent norsk eller utenlandsk lærested i praksisperioden. Søkere som ikke er registrert ved et lærested, men som tar sikte på å ta en mastergrad etter praktikantoppholdet, vil også bli vurdert. Det forutsettes at studieløpet videreføres umiddelbart etter praktikantoppholdet. Det er et vilkår at man ikke har vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere. Relevant faglig bakgrunn, interesse for multilaterale spørsmål, gode samarbeidsevner og muntlig og skriftlig fremstillingsevne vektlegges ved utvelgelsen. 

Praktikantplassen er ikke lønnet. Det utbetales imidlertid et månedlig stipend, som p.t. utgjør NOK 22 249,00. 

Reise- og levekostnader utover det månedlige stipendet dekkes av praktikanten selv. Praktikanten må også selv skaffe bolig og sørge for medlemskap i folketrygdens helse- og pensjonsdel. 

Søknad på norsk med CV og karakterutskrifter fra universitet og/eller høyskole sendes samlet som en pdf-fil til PraktikanterFN.Geneve@mfa.no innen 1. oktober 2023. 

Spørsmål om praktikantplass kan rettes til: Ambassaderåd Jonny Olsen og ministerråd Jannicke Graatrud, tlf. +41 22 918 0400