WTO GENEVA - Photo:PHOTO CREDIT: WTO
PHOTO CREDIT: WTO

Praktikantopphold ved WTO/EFTA-delegasjonen i Genève høst 2024

Den norske WTO/EFTA-delegasjonen i Genève tilbyr praktikantplass for inntil to norske studenter fra 26. august til 20. desember 2024. Søknadsfristen er 18. mars 2024.

Den norske delegasjonen til Verdens handelsorganisasjon (WTO) og Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) i Genève tilbyr praktikantopphold for inntil to norske studenter høstsemesteret 2024. WTO/EFTA-delegasjonen representerer Norge og norske interesser i WTO og EFTA. Delegasjonen deltar i den daglige virksomheten i WTOs organer og har bl.a. ansvar for å følge pågående forhandlinger, tiltredelser, tvisteløsning, handel med varer og tjenester samt tverrgående tema som handel og utvikling. Delegasjonen representerer Norge i EFTAs Råd, samt behandler ulike spørsmål knyttet til administrasjonen av EFTA som organisasjon og EFTAs forhandlinger om handelsavtaler med tredjeland. Praktikantene vil inngå i delegasjonens stab og delta i den løpende virksomheten knyttet til forberedelse, gjennomføring og rapportering fra møter i WTO og EFTA. Praktikantoppholdet gir mulighet til å lære mer både om norsk utenrikstjeneste, om multilateralt arbeid og om en rekke handelspolitiske spørsmål og prosesser. 

Søkere til praktikantplassen må være norske statsborgere, og være registrert som student på bachelor- eller mastergradsnivå ved et godkjent norsk eller utenlandsk lærested i praksisperioden. Søkere som ikke er registrert ved et lærested, men som tar sikte på å ta en mastergrad etter praktikantoppholdet, vil også bli vurdert. Det forutsettes at studieløpet videreføres umiddelbart etter praktikantoppholdet. Det er et vilkår at man ikke har vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere. Relevant faglig bakgrunn innen økonomiske, juridiske eller samfunnsvitenskapelige fag, interesse for multilaterale spørsmål, gode samarbeidsevner og muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk og norsk vektlegges ved utvelgelsen. 

Praktikantplassen er ikke lønnet. Det utbetales imidlertid et månedlig stipend, som skal utgjøre 60% av grunnsatsen for tjenestestedet iht “Særavtale om tillegg, ytelser og godtgjørelser i utenrikstjenrikstjenesten“.  Stipendet utgjør pr. 1.1.2024 NOK 22 249,00 for Genève. Satsen kan bli justert før tiltredelse avhengig av reguleringene av nevnte særavtale. Satsen vil ikke bli regulert underveis i perioden praktikantavtalen inngås for.  

Reise- og levekostnader utover det månedlige stipendet dekkes av praktikanten selv. Praktikanten må også selv skaffe bolig og sørge for medlemskap i folketrygdens helse- og pensjonsdel. 

Søknad på norsk med relevante vedlegg (CV, vitnemål og attester) sendes samlet i en pdf-fil til 

praktikanterwto.geneve@mfa.no . Søknadsfristen er 18. mars 2024. 

Spørsmål om praktikantplass kan rettes til: Spørsmål om praktikantplass kan rettes til: Ambassaderåd Jonny Olsen og ministerråd Håvard Hugås tlf. +41 22 918 0400