Notarialforretning

I henhold til utenrikstjenesteloven § 13 Notarialforretning kan utenrikstjenesten utføre enhver notarialforretning som notarius publicus i Norge kan utføre, dersom det skjer til fordel for norsk borger eller forholdet ellers har tilknytning til Norge.

Utenriksstasjonen i Latvia kan utføre enhver notarialforretning som notarius publicus i Norge kan utføre.

Dette omfatter bl.a. følgende handlinger:

  • Bekrefte at et dokument er originalt
  • Bekrefte riktigheten av avskrift (rett kopi)
  • Bekrefte underskrifter
  • Bekrefte at en person lever (leveattest)
  • Bekrefte at en viljeserklæring er avgitt av en bestemt person

Utenriksstasjonen kan kun bekrefte rett kopi av norske originaldokumenter, for eksempel norske pass, vitnemål, fødselsattester og bostedsattester. Dette betyr blant annet at stasjonen ikke kan bekrefte rett kopi av latviske id-dokumenter eller andre dokumenter utstedt i Latvia.

Notarius publicus kan kun bekrefte at et norsk dokument er originalt. Dette betyr at ambassaden i Latvia ikke kan bekrefte eksempelvis originale utenlandske vitnemål.

Gebyr

Notarialforretninger og bekreftelse av rett kopi er gebyrpliktige, og det vil forekomme et gebyr på 30 EUR.

Legalisering

Ambassaden foretar ikke legaliseringer, da både Norge og Latvia har tiltrådt "Apostille-konvensjonen" (Haag-konvensjonen av 5. oktober 1961).