Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Utenriksstasjonens gebyr satser

Gebyrsatser

 

Forskrift om gebyr ved Norges utenriksstasjoner regulerer gebyrene ambassaden bruker. Gebyrene omregnet til lokal valuta kan bli endret ved større kursendringer.

 

Justerte gebyrer ved norske utenriksstasjoner 

Behandlingen av følgende gebyrpliktige tjenester

          Gebyrets størrelse

 

       NOK

IDR (1. des 2020)

A. Pass, utlendingssaker og statsborgerskap  

   

1. Utstedelse av vanlig reisepass (politipass)

a) for personer over 16
b) for personer under 16

 

         1290
         770

 

  2.040.000
  1.220.000

2. Tjenester etter utlendingsforskriften

       Se § 2

 

3. Behandling av søknad om statsborgerskap etter statsborgerforskriften

       Se § 2

 

 

 

 

B. Sjøfartssaker

   

1. Utstedelse av midlertidig nasjonalitetsbevis etter sjøloven § 5 tredje ledd

        565

     975,000

2. Utstedelse av midlertidig farts- eller sikkerhetssertifikat eller påtegning om forlenget gyldighet for sertifikat etter forskrift 22. desember 2014 nr. 1893 om tilsyn og sertifikat for norske skip og flyttbare innretninger § 37 (gjelder for lasteskip, passasjerskip, lektere, flyttbare innretninger og dessuten for fiskefartøy med største lengde 15 meter eller mer)

        565

     975,000

3. Bekreftelse av å ha mottatt komplett søknad om midlertidig tjeneste i sertifikatpliktig stilling (Certificate of Receipt of Application - CRA) etter forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk § 86

        565

     975,000

 

 

 

C. Økonomisk bistand
Lån eller bistand ved pengeoverføringer

   

10 % av beløpet, men ikke mindre enn

og ikke mer enn

       300

     5 000

     510,000

    8,620,000

 

 

 

D. Notarialforretninger
Utstedelse av attester og bekreftelse av underskrifter

      385

    730,000

 

 

 

E. Utstedelse av midlertidig nasjonalitetsbevis for luftfartøy etter luftfartsloven § 3-14, jf. § 3-9

    3 390

   3,840,000

 

 

 

F. For bistand i kommersielle saker utover fem timer kan det kreves følgende timesats:

Alle oppdrag skal kostnadsberegnes og oversendes oppdragsgiver for godkjenning før arbeidet påbegynnes.

    1 130

     1,950,000

 

 

 

G. Tilleggsgebyr og dekning av ekstra utgifter

 Se §§ 3 og 4