Image of a norwegian passport

Søknad om pass

Søknader om norske pass mottas på ambassaden i Jakarta. Så sant det ikke er en nødsituasjon bes du vennligst kontakte ambassaden eller konsulatet for å avtale tid for å levere søknad om pass.

Ved søknad om pass til barn må barnet være med.

Alle som skal ha pass må ha norsk personnummer. Har man ikke norsk personnummer må man søke om dette samtidig.

Fra 19. oktober gjelder en ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort. Fra denne datoen ble det dyrere å søke om pass i utlandet enn i Norge.

For behandling av søknad om pass fremmet ved norsk utenriksstasjon gjelder følgende satser fra og med 11. oktober 2021:

  1. Ordinært pass til søkere over 16 år er 2.100.000 IDR (1290 kroner) 
  2. Ordinært pass til søkere under 16 år 1250.000 IDR (770 kroner)
  3. Midlertidig pass (nødpass) 2.750.000 IDR (1690 kroner) 

Merk at kostnaden knyttes til søknadsbehandlingen og ikke til utstedelsen av selve dokumentet. Det betyr at gebyret ikke refunderes dersom søknaden må avslås. Det innføres også et eget gebyr for søknad om midlertidig pass (nødpass), som er det samme for voksne og barn.

Årsaken til endringen er at det er betydelig dyrere å utstede pass ved utenriksstasjonene enn i Norge. De nye satsene dekker kostnadene ved å utstede og produsere passene, og er beregnet på grunnlag av gjennomsnittskostnaden per pass ved utenriksstasjonene.

Nærmere regler om passgebyret finnes i pass- og ID-kortforskriften § 7-1. Her finner du også informasjon om gebyrsatsene dersom du velger å søke om pass mens du oppholder deg i Norge.