Pass

Biometrisk passkiosk er i bruk ved ambassaden. Bilde, fingeravtrykk og signatur overføres direkte til passet. Man trenger dermed ikke ta med passbilde for å søke om pass. Imidlertid må man ha med bilde for barn under 3 år eller nødpass.    

Biometriske pass gir en mer sikker identifisering av passinnehaver. Les mer om fingeravtrykk og biometri på politiets nettsider. Håndskrevne pass kan nå kun utstedes som nødpass gjeldende for en reise. Håndskrevne pass kan ikke brukes på reiser til USA, samt enkelte andre land.

Søknad om pass

Alle som skal søke om pass må møte personlig opp ved ambassaden i Mexico city. Send en e-post til emb.mexico@mfa.no for å avtale dato og tidspunkt for utstedelse. Ved fornyelse av pass er det tilstrekkelig at du fremlegger det tidligere passet som legitimasjon dersom passet fortsatt er gyldig eller det er mindre enn tre måneder siden gyldighetstiden utløp. Førstegangssøker må ha internasjonal fødselsattest (original).

Passbilde

For barn under tre år og for nødpass må passbilde medbringes (ikke fra datamaskin). Krav til passbilde: https://www.politi.no/tjenester/pass/passfoto/

Endring av personopplysninger

Eventuell navneendring må dokumenteres med originaldokument som viser søkerens tidligere og nåværende navn, samt dato for navneendring. Dersom du har endret navn, sivilstatus og/eller adresse siden du sist fikk pass, må du ta kontakt med Folkeregisteret på ditt hjemsted FØR du søker om pass. Passøknader kan ikke ferdigbehandles før riktig navn, sivilstatus og adresse fremgår av folkeregisteret. Dersom du skal utvandre fra Norge, må du ta kontakt med Skattedirektoratet, Sentralkontoret for Folkeregistrering, Postboks 9200 Grønland, N-0134 Oslo, tel: 00 47 22 07 70 00, fax: 00 47 22 07 71 08

Pass til barn

Barn må ha egne pass og personlig oppmøte er påkrevd. Begge foreldre må gi skriftlig samtykke til utstedelse av pass for barn under 18 år. Tillatelse gis ved underskrift på søknadsskjemaet. Ved felles foreldreansvar må minst en av foreldrene møte sammen med passøker. Vedkommende må ha med egen legitimasjon. Den av foreldrene som ikke møter, må sende med skriftlig samtykke, samt offentlig legitimasjon med bilde og signatur. Eneansvar (tildelt ved domskjennelse eller avtale) for barn må dokumenteres. Barn over 10 år må underskrive søknaden selv. Barnet må være registrert i folkeregisteret med fødselsnummer og på foreldrenes navn.

Viktig informasjon om farskap og norsk statsborgerskap 

I noen tilfeller må farskapserklæring fylles ut og signeres av barnets foreldre, i påsyn av norsk diplomatisk eller konsulær tjenestemann. Primært gjelder dette de som er registrert bosatt i Norge, og som er ugift. Det nødvendige skjema fås på ambassaden/konsulatet.

Hvis foreldrene er ugifte og farskap eller medmorskap er fastsatt utenfor Norden, ved erklæring, dom eller forvaltningsvedtak, kan foreldrene søke NAV om at den utenlandske avgjørelsen skal anerkjennes i Norge.

Om far er norsk, registrert utvandret og foreldrene er viet i utlandet, må ekteskapet registreres i folkeregisteret før søknad om personnummer og pass kan innleveres på ambassaden.

Passets gyldighetstid

Passets gyldighetstid er avhengig av passinnehaverens alder på søknadstidspunktet:

 • 0-5 år: 2 år
 • 5-10 år: 3 år
 • 10-16 år: 5 år
 • Fra 16 år: 10 år 

Et pass er kun gyldig så lenge eieren kan gjenkjennes på bildet, og så lenge passet er uforandret og uskadet. NB! Enkelte land krever at passet er gyldig en viss tid etter utreise fra det landet du har besøkt. Som reisende plikter du selv å undersøke dette i god tid før avreise, for eksempel hos reisebyrået eller ved det aktuelle lands ambassade. Informasjon finnes også på Utenriksdepartementets landsider som blant annet inneholder informasjon om inn- og utreisebestemmelser for en rekke land: http://www.landsider.no/.

Tap av pass

Dersom du har mistet eller blitt frastjålet passet ditt, må du melde tapet til meksikansk politi. Politiattest som viser at pass er stjålet tas med til ambassaden. Vær oppmerksom på at dersom du har meldt passet ditt tapt, og finner det igjen, må det innleveres til ambassaden eller politiet i Norge. Det vil ikke lenger være gyldig som reisedokument og passet må makuleres. Ambassaden kan utstede reisedokument (kun for direkte hjemreise til Norge) eller nødpass. Vedlegg som kreves for reisedokument:

 • Annen offentlig legitimasjon(for eksempel norsk førerkort, bankkort m/bilde, eller fødselsattest)
 • Original politiattest
 • Flybillett/flyreservasjon

Nødpass utstedes kun om reise foretas / i en nødssituasjon. Det er gyldig kun for en reise, og skal innleveres umiddelbart ved reisens slutt til ambassade eller norsk politi. Søker må ha norsk personnummer. Nødpass er ikke gyldig for innreise til USA. Den reisende er selv ansvarlig for å undersøke om nødpass er gyldig ved innreise til ønsket destinasjon. Vedlegg som kreves for nødpass:

 • Annen offentlig legitimasjon (for eksempel norsk førerkort, bankkort m/bilde, eller fødselsattest)
 • Original politiattest
 • Flybillett/flyreservasjon
 • Passfoto av nyere dato. Se krav til passbilder ovenfor
 • Gebyr er det samme som for vanlig pass

Passgebyr

Ambassaden forholder seg til lokal valuta. Vær oppmerksom på at ambassaden kun tar imot kontant betaling.

Pr. 01.01.2017: Personer over 16 år: MXN 1200. Personer under 16 år: MXN 700. Prisene avhenger av valutakurs og endringer kan forekomme. Nødpass: Vanlig passgebyr.

Se link til gebyrtariff https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/gebyr_2014/id764442/

Behandlingstid for komplett søknad er ca. 2-3 uker, under forbehold. Pass hentes som regel ved ambassaden i Mexico. Hvis man ønsker at passet skal sendes til privatadresse, må man betale for sendingen med DHL.

Mer opplysninger om pass finnes på www.politi.no/henvendelser