WTO/EFTA vår 2018

Den norske WTO/EFTA-delegasjonen i Genève tilbyr praktikantplass for to norske studenter fra 15. januar til 13. juli 2018. Søknadsfristen var 20. september 2017 og vi tar ikke lenger i mot søknader for våren 2018.

Den norske delegasjonen til Verdens handelsorganisasjon (WTO) og Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) i Genève tilbyr praktikantopphold for to norske studenter i vårsemesteret 2018. WTO/EFTA-delegasjonen representerer Norge og norske interesser i WTO og EFTA. Delegasjonen deltar i den daglige virksomheten i WTOs organer og har bl.a. ansvar for å følge pågående forhandlinger, tiltredelser, tvisteløsning, handel med varer og tjenester samt handel og utvikling. EFTAs hovedsete ligger i Genève. Delegasjonen representerer Norge i EFTAs Råd samt behandler ulike spørsmål knyttet til administrasjonen av EFTA som organisasjon og EFTAs forhandlinger om handelsavtaler med tredjeland.

Praktikantene vil inngå i delegasjonens stab og delta i den løpende virksomheten knyttet til forberedelse, gjennomføring og rapportering fra møter i WTO og EFTA. Praktikantoppholdet gir mulighet til å lære mer både om norsk utenrikstjeneste og om en rekke handelspolitiske spørsmål og prosesser.

Søkere til praktikantplass må være norske statsborgere og være registrert i et studieprogram ved et godkjent lærested i Norge eller i utlandet på bachelor- eller mastergradsnivå. Det forutsettes at studieløpet videreføres umiddelbart etter praktikantoppholdet. Det er et vilkår at man ikke har vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere. Studenter som har relevant faglig bakgrunn innen økonomiske, juridiske eller samfunnsvitenskapelige fag, interesse for multilaterale spørsmål og gode samarbeidsevner oppfordres til å søke. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk og norsk vil bli tillagt vekt.

Praktikantplassen er ikke lønnet. Det utbetales imidlertid et månedlig stipend som p.t. utgjør NOK 15 000. Reise- og levekostnader utover det månedlige stipendet dekkes av praktikanten selv. Praktikanten må selv fremskaffe bolig og sørge for medlemskap i folketrygdens helse- og pensjonsdel.

Søknad med relevante vedlegg (CV, vitnemål og attester) sendes per e-post til del-wto.geneva@mfa.no . Søknaden bes merket «Praktikantopphold ved WTO/EFTA-delegasjonen i Genève». Søknadsfristen er 20. september 2017. SØKNADSFRISTEN ER NÅ GÅTT UT. Nye muligheter for høst 2018 blir kunngjort i løpet av våren.

Spørsmål om praktikantplass kan rettes til:
ambassaderåd Anne Normann, tlf. + 41 22 918 0431
eller ministerråd Siri Barry, tlf. + 41 22 918 0441.
Se også delegasjonens hjemmeside: www.norway-geneva.org