Opphold i Frankrike

Nedenfor følger relevant informasjon for midlertidig og fast opphold i Frankrike for norske statsborgere.

Midlertidig opphold
Fast opphold
Norske familier som flytter med barn til utlandet
Hvor henvender du deg
Hvilke papirer må du ha med deg
Trygderettigheter

KontantstøttenSkatt
Førerkort

På den franske administrasjonens hjemmeside (Service Public) kan du få opplysninger både på fransk engelsk, tysk og spansk. Dersom du ønsker opplysninger som går mer på det juridiske, se her.

Midlertidig opphold HUSK at du alltid må reise med ditt norske pass OGSÅ innen Schengen-området.  For norske borgere er det norske pass det eneste gyldige offisielle legitimasjonsdokument.  
Før du reiser er det viktig å huske reiseforsikring. Husk også å ta med deg E-111 plastkortet som du får ved å ta kontakt med ditt lokale trygdekontor eller ved å klikke deg inn på Trygdeetatens hjemmeside.

Fra 1. januar 2005 er Europeisk helsetrygdkort eneste gyldige dokumentet for retten til å få dekket utgifter til helsetjenester som blir nødvendige under oppholdet. Under midlertidig opphold i EØS-land og Sveits dekkes - ved fremvisning av E-111-kortet - utgifter til medisinsk behandling ved øyeblikkelig hjelp.  De gamle E-111 blankettene er IKKE lenger gyldige. For mer informsjon: Se Trygdeetatens hjemmesider: Reiser i utlandet. Norske statsborgere og borgere fra et annet EØS-land kan reise til Frankrike og oppholde seg der uten å søke om oppholdstillatelse. Personer bosatt i Norge trenger ikke visum for å reise til Frankrike. I Frankrike er det identifikasjonsplikt. Det norske passet er det eneste norske identitetspapiret som er internasjonalt godkjent. Selv om det er slutt på passkontrollen ved innreise til Schengenlandene, må nordmenn fortsatt ha passet med seg på reiser til Frankrike. Etter ett år i utlandet opphører medlemskapet i Folketrygden. Skal du oppholde deg lengre i Frankrike, ta kontakt med NAV- Utland.

Helt arbeidsløse personer som er statsborgere i et EØS-land, kan fremme krav om å beholde dagpengene i inntil tre måneder mens de søker arbeid i et annet EØS-land. Den som har hatt arbeid i et EØS-land kan, på visse vilkår, få overført sine trygde- og arbeidsperioder til et annet EØS-land som grunnlag for arbeidsløshetstrygd. Ta kontakt med lokalt arbeidskontor og trygdekontor for å få utstedt nødvendige papirer. Du kan i visse situasjoner miste retten til dagpenger også i utlandet. For mer informasjon, se Aetats informasjon om Dagpenger i EØS-land.

Fast opphold Norske borgere og borgere fra et annet EØS-land som skal være i Frankrike trenger ikke lenger ha oppholdstillatelse. (lov av 26.11.2003). Det er ikke lenger plikt å ha oppholdstillatelse, men en kan søke om tillatelsen dersom en har behov for det.  Er du student må du få oppholdstillatelse for studiet, se vår link "Skolegang og studier".

Norske familier som flytter med barn til utlandet Dette gjelder for norske familier som flytter utenlands med sine bare for kortere og lengre perioder. Det dreier seg om når familien flytter - hva må de passe på, norske institusjoner i utlandet, opplæring i utlandet, barnevern i utlandet og andre forhold som angår barnefamililer, samt andre informasjonskilder. Barne- og familiedepartementet har lagt ut informasjon her.

Hvor henvender du deg I Paris henvender du deg på Préfecture de police. For å få vite mer, kan konsultere hjemmesiden til Préfecture de police eller nettsidene til Service Public. Ellers i landet henvender du deg enten på préfecture, sous-préfecture, rådhuset eller hos politiet avhengig av hva som finnes på stedet.

Hvilke papirer må du ha med deg

  • Pass
  • arbeidskontrakt eller lønnsslipp – for studenter bevis på opptak ved studiested
  • bostedsbevis (leiekontrakt, telefonregning, gassregning el.)
  • bevis på at du er syketrygdet (carte d'assuré social)
  • fødselsattester/vigselsattester dersom du søker for hele familien
  • bevis på at du har tilstrekkelige midler til å forsørge deg samt sykeforsikring dersom du ikke har arbeid, er pensjonist eller student
  • 3 passbilder (dersom du skal ha carte de séjour 5 år el. 10 år) (3,5cmx4,5cm), front og uten hodebekledning.

Trygderettigheter Regjeringen har besluttet at kontantstøtten skal eksporteres til EØS-området.  Kontantstøtten skal etterbetales fra 1. august 1998.

Det gjøres oppmerksom på at ikke alle norske statsborgere bosatt i EØS-området vil ha rett til kontantstøtte.  Regjeringens beslutning innebærer at kontantstøtten kun utbetales for barn bosatt i EØS-området hvis forsørgeren (en av foreldrene) er omfattet av norsk trygdelovgivning.  Man skal i hovedregel være omfattet av lovgivningen i det landet man arbeider i.  Dette innebærer at kontantstøtten til EØS-området i hovedsak vil gjelde når forsørgeren:

  • arbeider i Norge
  • arbeider på norsk skip
  • er omfattet av norsk trygdelovgivning mens hun/han arbeider i utlandet

Den siste gruppen omfatter i hovedsak offentlige tjenestemenn og andre utsendte arbeidstakere.  For andre utsendte arbeidstakere gjelder at arbeidet som hovedregel ikke må forventes å overstige 12 måneder.

Ambassaden kommer ikke til å være involvert i forbindelse med søknad om kontantstøtte. Personer som er fast bosatt i utlandet kan henvende seg til:
Folketrygdekontoret for utenlandssaker Postboks 8138 Dep. 0033 Oslo

Det vises også til Trygdeetatens hjemmeside der søknadsskjema finnes. Det gjøres oppmerksom på at det ved krav om etterbetaling skal leveres en tilleggsblankett sammen med søknadsblanketten om kontantstøtte.

Er du norsk statsborger eller EØS-borger med opphold i Norge og oppholder deg midlertidig i Frankrike i inntil ett år, kan du være medlem av den norske folketrygden. Dette gjelder også for familiemedlemmer (ektefelle, barn) uavhengig av nasjonalitet. For mer informasjon se Trydgeetatens informasjon.

Dersom du har fransk arbeidsgiver eller skal oppholde deg i Frankrike utover ett år skal du i utgangspunktet være medlem av den franske sykekassen (Caisse Primaire d'Assurance-Maladie). Sosiale utgifter trekkes normalt direkte fra lønnen. Du kan søke om frivillig medlemsskap i den norske Folketrygden. Søknaden rettes til Folketrygdkontoret for utenlandssaker (FFU). Det er egne regler for utsendte arbeidstakere, studenter og pensjonister.

Er du medlem av den norske folketrygden og har fått utstedt skjema E103/E106/E128, må du melde deg inn i den franske sykekassen (Caisse Primaire d'Assurance - Maladie). Du tar kontakt med sykekassen på stedet der du bor. For Paris er adressen:

CPAM de Paris, Centre 461 Relations Internationales, 173 – 175 rue de Bercy, 75012 Paris. Telefon: +33 1 40 19 55 30.

Fra sykekassen vil du få tilsendt en nummer som du må ta vare på da du bruker dette ved all henvendelse til sykekassen. Ved lege- og tannlegebehandling betaler du honoraret fullt ut. Lege/tannlege (convention) vil utstede en feuille de soins som du må sende inn til sykekassen for å få refundert deler av beløpet. Du får refundert opp til 70% av honorartaksten. Har du konto i en fransk bank kan du levere en releve d'identité bancaire sammen med skjemaet. Du vil da få beløpet satt direkte inn på konto. Du må være forberedt på at det kan ta opptil 6 måneder å få tilbakebetalt beløpet. Franskmenn har gjerne en tilleggsforsikring (mutuelle) som dekker det resterende beløpet.

Skatt Flytter du til utlandet skal du sende melding til folkeregisteret i kommunen du flytter fra. Du får blanketten ved å kontakte lokalt folkeregister.

Vær oppmerksom på at du kan være skattepliktig til Norge selv om du har meldt flytting til utlandet. Det anbefales at du tar kontakt med lokalt likningskontor. Ved å klikke her kommer du til Skatteetaten i Norge.

Det er inngått skatteavtale mellom Norge og Frankrike for å unngå dobbeltbeskatning og forebygge skatteunndragelse. Hovedregelen er at man betaler inntektskatt til det landet hvor man har sin bolig i mer enn 6 måneder av året. Fra og med andre bopelsår i Frankrike skal man levere inn selvangivelse. Den enkelte arbeidstaker er selv ansvarlig for å betale inn skatt. Skatten betales forskuddsvis, vanligvis en gang i året, men det kan søkes om å få fordelt skatten over flere måneder. For ytterligere informasjon, kan man henvende seg ved å klikke på nettstedet for juridisk informasjon, men også eventuelt til Services Public.

I Frankrike betaler man skatt både for å bo og for å eie bolig. Boligskatt (taxe d'habitation) betales av den som bor i huset/leiligheten pr. 1. januar i skatteåret. Eiendomsskatt (taxes foncières) betales av den som eier eiendommen pr. 1. januar. Du finner informasjon på fransk om skatt, toll og avgifter ved å klikke her.

Førerkort Det norske førerkortet er gyldig i Frankrike. Vær oppmerksom på at hvis du mister førerkortet og har meldt utflytting fra Norge, kan du ikke få nytt førerkort i Norge. Ta kontakt med lokal trafikkstasjon/veimyndigheter i Norge for å få tilsendt en bekreftelse på fransk eller engelsk (helst på fransk) på ditt norske førerkort. Du må deretter ta kontakt med lokalt prefecture for å få utstedt fransk førerkort.

Ny forskrift for førerkort ble iverksatt fra 1. mars 2004 og reglene for innbytte av utenlandske førerkort til norsk førerkort ble endret fra samme dato. Den nye forskriften og en brosjyre om de nye reglene kan hentes ut her (trafikant/førerkort). Brosjyren vil i løpet av kort tid være tilgjengelig på engelsk.