Forskning i Frankrike

Frankrike er en tung forskningsnasjon, med en rekke miljøer i det internasjonale toppsjiktet. Norske forskere har brede kontaktflater med landet, og publiseringssamarbeidet er i stadig vekst.

Frankrike er det eneste landet i Europa hvor Norge har inngått en egen bilateral avtale om forskning, teknologi og innovasjon (2008). Avtalens hovedformål er å styrke det bilaterale forskningssamarbeidet på utvalgte områder (Polarforskning, nanoteknologi, matematikk, romforskning) samt ikke minst styrke det fransk-norske samarbeidet innenfor EUs rammeprogram for forskning, Horizon 2020.

Ved utløpet av 2014 var Frankrike det femte største samarbeidslandet for Norge innenfor det syvende rammeprogram for forskning med hele 760 prosjekter med fransk-norsk deltakelse. Både Frankrike og Norge satser tungt på økt deltakelse og utbytte av Horizon 2020.

Følgende ordninger støtter spesielt opp under det bilaterale forskningssamarbeidet:

Fransk-Norsk Stiftelse (FNS)

Stiftelsen skal fremme langvarig fransk-norsk samarbeid ved å finansiere felles forsknings- og utviklingsprosjekter mellom næringsliv, forskningsinstitutter og/eller universiteter. Gjennom sin prosjektstøtte kan stiftelsen ikke minst være et viktig springbrett for videre søknader innenfor f.eks. Horizon2020. Mer om stiftelsen og muligheter for støtte her: http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Page&pagename=fns%2FHovedsidemal&cid=1226994063791

Åsgard-programmet

Åsgard-programmet er et fransk-norsk stipendprogram som er koordinert av vitenskapsavdelingen ved Den franske ambassade og Fransk-norsk stiftelse. Programmet tilbyr franske og norske forskere støtte til korte opphold i henholdsvis Norge og Frankrike innenfor nærmere angitte fagfelt. Oppholdet gir mulighet til å møte eksperter innenfor sitt fagområde, besøke offentlige og private forskningsinstitusjoner, holde foredrag, eventuelt også for studenter eller elever på videregående skoler. Mer om ordningen her:

http://www.forskningsradet.no/prognett-fns/sgardprogrammet/1253954428377

Aurora-stipend

Programmet forvaltes av Norges forskningsråd og åpner for at vitenskapelig ansatte og forskergrupper kan søke støtte til kortvarige opphold i Frankrike for å starte opp og utvikle felles forskningsprosjekter. Programmet er åpent for alle fagområder, men vitenskapelig ansatte innenfor humaniora og samfunnsvitenskap oppfordres særskilt til å søke. Mer om ordningen her.

http://www.forskningsradet.no/prognett-internasjonale-stipend/Artikkel/Aurorastipend_til_forskerutveksling_med_Frankrike/1224066991805

Fransk-norsk senter for humaniora- og samfunnsvitenskap

Senteret er organisatorisk plassert ved Fondation Maison des Sciences de l'Homme (FMSH) ved og har til formål å styrke kontakten mellom norske og franske forskningsmiljøer og enkeltforskere innen samfunnsvitenskap og humaniora. En prioritert målgruppe er norske forskerrekrutter, i tillegg til etablerte forskere ved de norske deltakende fakulteter og institusjoner som kan nyte godt av Senterets tjenester. Mer om senteret her: http://www.paris.uio.no/.