Norske pass. - Foto:Design: Neue Design Studio Foto: Catharina Caprino / hestagentur.no
Foto: Design: Neue Design Studio Foto: Catharina Caprino / hestagentur.no

Søknad om nytt pass

Alle nye norske pass med unntak av nødpass, inneholder biometriske data i elektronisk lesbar form.

Norsk statsborgerskap er en forutsetning for å få norsk pass. Personer som søker om pass for første gang etter å ha blitt innvilget norsk statsborgerskap, må derfor fremvise statsborgerbrev. Det er videre en forutsetning for å søke om pass at man har et personnummer. For barn født i utlandet er det kun passmyndigheten, det vil si ambassaden, som kan fremsette krav om tildeling av personnummer - se mer under "Tildeling av personnummer"

Det er opplysningene som står oppført i folkeregisteret som ligger til grunn for utfylling av personaliasiden i passet. Er det uoverensstemmelse mellom navnet som står oppført i Folkeregisteret og det navnet som ønskes innført i passet, må passøkeren sende "Melding om navneendring" til skattemyndighetene i Norge - mer om dette under "Navneendring". Når endring er foretatt i folkeregisteret, kan pass utstedes med det ønskede navnet.

Formålet med biometri i reisedokumenter er å legge til rette for en rask identitetskontroll av reisende ved grensekontroll og hindre forfalskning og misbruk av reisedokumenter.

Signatur - søkere over 10 år skal avgi signatur. Signatur avgis på en signaturpad. Signaturen vises i passet og lagres i sentral database.

Fingeravtrykk - søkere over 12 år skal avgi fingeravtrykk. Fingeravtrykk tas av to fingre, høyre og venstre pekefinger. Fingeravtrykket vises ikke i passet, og lagres kun på passets chip sammen med ansiktsfoto og personinformasjon.

Foto - tas på ambassaden. 

 

Fremgangsmåten for å søke om pass er som følger:

 • Alle søkere må bestille time på forhånd på e-post emb.prague@mfa.no 
 • Personlig fremmøte til avtalt tidspunkt (tirsdager og torsdager 9:30-15:00) for utfylling av søknadspapirer og opptak av biometri
 • Betalingsbevis for bankoverføringen foretatt i forkant, se passgebyrer nedenfor
 • Gammelt pass må fremvises (leveres til makulering). Er det mer enn tre måneder siden passet gikk ut må du ta med annen legitimasjon i tillegg til det gamle passet. Det samme gjelder dersom passet ditt er tapt
 • Ved tap/tyveri fremvises politirapport samt gyldig legitimasjon med foto
 • Ambassaden sender søknaden til passprodusenten i Norge. Saksbehandlingstid er normalt 2 uker
 • Søkeren blir kontaktet når passet har ankommet ambassaden
 • Ferdig pass hentes av søker på ambassaden

 

For personer under 18 år gjelder i tillegg følgende:

 • Selv om barnet er nyfødt, må det være med ved innlevering av passøknad.
 • Begge foreldres pass eller ID kort.
 • Begge foreldrene må avgi samtykke.

 • Dersom kun én av foreldrene har foreldreansvar må dokumentasjon på dette medbringes.

 • Søkes det om førstegangspass må det i tillegg fremlegges: utskrift fra Folkeregisteret som bekrefter barnets fulle navn og fødselsnummer (11 sifre). Ellers samme prosedyre som over når det gjelder foreldrene, samt barnets fødselsattest og foreldrenes vigselsattest.

Slik gir man samtykke

Fra 1. november 2022 ble reglene om samtykke (fullmakt) for pass og nasjonalt ID-kort til barn og ungdom under 18 år endret. Endringene betyr at man ikke lenger skal ha med et samtykkeskjema på papir fra den andre foresatte.

 

 • Man må ha med eget pass eller nasjonalt ID-kort for å gi samtykke
 • Begge foresatte må møte opp personlig ved et passkontor i Norge elle ved den norske ambassaden i Praha
 • Foresatte trenger ikke å møte samtidig eller på samme passkontor/ambassade, men begge samtykker må være avgitt før søknad om pass kan innvilges.
 • Barnet trenger ikke være med hvis det kun skal gis samtykke.
 • Samtykket kan gis til én enkelt søknad om pass og ID-kort, dette samtykket varer i 3 måneder. Eller kan man gi et varig samtykke til alle søknader frem til barnet er 18 år.

Man kan også trekke samtykke tilbake (ikke for et pass eller iD-kort som er under produksjon eller som er ferdig produsert) ved et personlig oppmøte.

 

 

Søknadsgebyr

Gebyrer for søknad om pass betales i samsvar med pass- og ID-kortforskriften. Det er dyrere å søke om pass i utlandet enn i Norge. For behandling av søknad om pass fremmet ved den norske ambassaden i Praha gjelder følgende satser:

 

 • Ordinært pass til søkere over 16 år:         1 290 NOK 
 • Ordinært pass til søkere under 16 år:          770 NOK 
 • Midlertidig pass (nødpass):                      1 690 NOK 

 

Søknadsgebyret betales enten i NOK via bankoverføring til ambassadens konto i DnB - 7694 05 14378 eller med bankkort ved søknad.

Ved bankoverføring må betalingen skje en dag innen passavtalen og merkes med «Pass + navnet» til den som søker om pass. Ved oppmøte for søknad om pass må betalingsbevis medbringes.

Søknadsgebyret refunderes ikke ved avslag på søknaden.

Utføres en tjeneste utenfor kontorlokalene eller utenfor kontortiden, kreves det tilleggsgebyr på 50 prosent av gebyret. Tjenestemottakeren skal på forhånd gjøres kjent med tilleggsgebyret.

Nærmere regler om passgebyret finnes i pass- og ID-kortforskriften § 7-1. Her finner du også informasjon om gebyrsatsene dersom du velger å søke om pass mens du oppholder deg i Norge.

 

Hvor lenge er passet gyldig?

Personer over 16 år:  10 år 
10 - 16 år:   5 år
5 - 10 år:   3 år
0 - 5 år:   2 år

 

Et pass er bare gyldig så lenge eieren kan kjennes igjen på bildet og så lenge passet er uforandret og uskadet.