Søknad om nytt pass

Alle nye norske pass med unntak av nødpass, inneholder biometriske data i elektronisk lesbar form.

Norsk statsborgerskap er en forutsetning for å få norsk pass. Personer som søker om pass for første gang etter å ha blitt innvilget norsk statsborgerskap, må derfor fremvise statsborgerbrev. Det er videre en forutsetning for å søke om pass at man har et personnummer. For barn født i utlandet er det kun passmyndigheten, det vil si ambassaden, som kan fremsette krav om tildeling av personnummer - se mer under "Tildeling av personnummer"

Det er opplysningene som står oppført i folkeregisteret som ligger til grunn for utfylling av personaliasiden i passet. Er det uoverensstemmelse mellom navnet som står oppført i Folkeregisteret og det navnet som ønskes innført i passet, må passøkeren sende "Melding om navneendring" til skattemyndighetene i Norge - mer om dette under "Navneendring". Når endring er foretatt i folkeregisteret, kan pass utstedes med det ønskede navnet.

Formålet med biometri i reisedokumenter er å legge til rette for en rask identitetskontroll av reisende ved grensekontroll og hindre forfalskning og misbruk av reisedokumenter.

Signatur - søkere over 10 år skal avgi signatur. Signatur avgis på en signaturpad. Signaturen vises i passet og lagres i sentral database.

Fingeravtrykk - søkere over 12 år skal avgi fingeravtrykk. Fingeravtrykk tas av to fingre, høyre og venstre pekefinger. Fingeravtrykket vises ikke i passet, og lagres kun på passets chip sammen med ansiktsfoto og personinformasjon.

Foto - tas på ambassaden. 

 

Fremgangsmåten for å søke om pass er som følger:

 • Alle søkere må bestille time på forhånd enten på tlf. +420 257 111 500 eller e-post emb.prague@mfa.no
 • Personlig fremmøte til avtalt tidspunkt for utfylling av søknadspapirer og opptak av biometri
 • Betalingsbevis for bankoverføringen foretatt i forkant, se passgebyrer nedenfor
 • Gammelt pass må fremvises (leveres til makulering). Er det mer enn tre måneder siden passet gikk ut må du ta med annen legitimasjon i tillegg til det gamle passet. Det samme gjelder dersom passet ditt er tapt
 • Ved tap/tyveri fremvises politirapport samt gyldig legitimasjon med foto
 • Ambassaden sender søknaden til passprodusenten i Norge. Saksbehandlingstid er normalt 2 uker
 • Søkeren blir kontaktet når passet har ankommet ambassaden
 • Ferdig pass hentes av søker på ambassaden

 

For personer under 18 år gjelder i tillegg følgende:

 • Selv om barnet er nyfødt, må det være med ved innlevering av passøknad
 • Begge foreldres pass.
 • Dersom foreldreansvaret er felles, og ikke begge foreldre kan møte, må den som møter opp ha med skriftlig samtykke fra den fraværende part. Fullmaktskjema finnes på politiets nettsider. Den fraværende part må også fremlegge bekreftet kopi av sitt gyldige pass eller ID-kort
 • Dersom kun én av foreldrene har foreldreansvar må dokumentasjon på dette medbringes.
 • Søkes det om førstegangspass må det i tillegg fremlegges: utskrift fra Folkeregisteret som bekrefter barnets fulle navn og fødselsnummer (11 sifre). Ellers samme prosedyre som over når det gjelder foreldrene, samt barnets fødselsattest og foreldrenes vigselsattest.

 

Søknadsgebyr

Ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort ble kunngjort 12. oktober, fra 19. oktober gjelder en ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort. Fra denne datoen ble det dyrere å søke om pass i utlandet enn i Norge.]

For behandling av søknad om pass fremmet ved den norske ambassaden i Praha gjelder følgende satser fra og med 19. oktober:

 1. Ordinært pass til søkere over 16 år:      1 290 NOK / 3 220 CZK
 2. Ordinært pass til søkere under 16 år:      770  NOK / 1 920 CZK
 3. Midlertidig pass (nødpass):                 1 690   NOK / 4 220 CZK

 

Søknadsgebyret må betales via bankoverføring på forhånd til ambassadens konto i DnB - 7694 05 14378.

Ved bankoverføring må betalingen merkes med «Pass + navnet» til den som søker om pass. Ved oppmøte for søknad om pass må betalingsbevis medbringes.

Merk at kostnaden knyttes til søknadsbehandlingen og ikke til utstedelsen av selve dokumentet. Det betyr at gebyret ikke refunderes dersom søknaden må avslås. Det innføres også et eget gebyr for søknad om midlertidig pass (nødpass), som er det samme for voksne og barn.

Årsaken til endringen er at det er betydelig dyrere å utstede pass ved utenriksstasjonene enn i Norge. De nye satsene dekker kostnadene ved å utstede og produsere passene, og er beregnet på grunnlag av gjennomsnittskostnaden per pass ved utenriksstasjonene.

Nærmere regler om passgebyret finnes i pass- og ID-kortforskriften § 7-1. Her finner du også informasjon om gebyrsatsene dersom du velger å søke om pass mens du oppholder deg i Norge.

 

Hvor lenge er passet gyldig?

Personer over 16 år:  10 år 
10 - 16 år:   5 år
5 - 10 år:   3 år
0 - 5 år:   2 år

 

Et pass er bare gyldig så lenge eieren kan kjennes igjen på bildet og så lenge passet er uforandret og uskadet.