Næringslivets samfunnsansvar i Frankrike

I likhet med stadig flere europeiske land fokuserer Frankrike i dag mer og mer på næringslivets samfunnsansvar. Ansvaret for CSR (på fransk RSE) er delt mellom tre departementer: Departementet for miljø, bærekraftig utvikling og energi, Departementet for økonomi, produktiv utvikling og IKT samt Utenriks- og utviklingsdepartementet. Et eget sekretariat for CSR ble opprettet under Statsministerens kontor i 2013 og erstattet en tidligere ambassadørstilling for CSR i fransk UD.

Fransk lovgivning om næringslivets samfunnsansvar

Frankrike har flere lover som omhandler bedrifters samfunnsansvar, bl.a. mht. korrupsjon, menneskerettigheter, arbeidsstandarder og miljø. Frankrike deltar aktivt i EU, FN, ILO, OECD og ISO med å utvikle standarder for næringslivets samfunnsansvar, for eksempel under utarbeidelsen av ISO 26000, en internasjonal standard for samfunnsansvar.

Lover i Frankrike som kan nevnes i denne sammenheng er «Loven om nye økonomiske reguleringer» (NRE-loven fra mai 2001). Artikkel 116 i denne loven krever at bedrifter skal rapportere om hvordan deres aktiviteter påvirker samfunnet i sine årsrapporter. Bedriftene kan få råd om dette på ORSEs nettside for samfunnsansvar, www.reportingrse.org.

«Miljøloven» Grenelle I fra juni 2009 har som hensikt å skape mer miljøvennlige produksjonsmetoder og gjøre informasjon om miljøkonsekvenser lettere tilgjengelig for forbrukere. Artikkel 53 i Grenelle I utvider omfanget av den overnevnte NRE-loven. Bedrifter skal også rapportere om deres bidrag til bærekraftig utvikling. Den franske staten ønsker å etablere miljøindikatorer, slik at man kan sammenligne bedrifter på bakgrunn av miljøinnsats (labels RSE). En prøveordning for 168 selskaper ble gjennomført i perioden 2011-2012, og Frankrike jobber for europeiske ordninger dette på feltet innen 2020. Artikkel 54 i den samme loven skal sikre at forbrukere får informasjon om produktets og emballasjens effekt på miljøet og sosiale forhold (affichage environnemental). Departementet for miljø, bærekraftig utvikling og energi skal jevnlig legge frem statusrapporter på disse områdene (sist i 2013).

I juni 2013 lanserte daværende statsminister Ayrault en nasjonal plattform for samfunnsansvar (Plateforme RSE). Plattformen ble lansert på oppfordring fra arbeidslivets parter, på bakgrunn av EU-Kommisjonens anbefaling til medlemslandene om å etablere en handlingsplan for CSR. Plattformens arbeid ledes av Michel Doucin, tidligere CSR-ambassadør i fransk UD, nå permanent sekretær for CSR hos Generalkommissariatet for strategi og planlegging (CGSP), som er direkte underlagt Statsministerens kontor. 48 medlemsorganisasjoner fra næringsliv, embetsverk, NGOer, fagforeninger og akademia deltar i plattformens arbeid (organisasjonskart), og en årlig beretning om dette leveres direkte til statsministeren. Sekretariatet har dessuten inngått et samarbeid med det tyske Rådet for bærekraftig utvikling for å harmonisere de fransk-tyske posisjonene på dette feltet.

Franske aktører på samfunnsansvarsområdet

Observatoire sur la Responsabilité Soicétale des Entreprises (ORSE) Frankrike har en egen organisasjon for overvåkning av næringslivets samfunnsansvar, ORSE, som ble etablert i 2000. Organisasjonen består av et hundretalls store bedrifter, banker, forsikringsselskap, fagforeninger, bransjeorganisasjoner etc. ORSE samler inn, analyserer og sprer informasjon om næringslivets samfunnsansvar, beste praksis og ansvarlige investeringer i Frankrike og i utlandet. Blant medlemmene finner man de fleste store franske børsnoterte selskapene, som Total, LVMH, BNP Paribas, GDF-Suez. ORSE en del av det europeiske nettverket CSR Europe.

Kontakt ORSE 25 rue du Charolais, 75012 Paris Tlf: +33 1 43 46 02 22 Fax: +33 1 43 46 86 99 Epost: contact@orse.org www.orse.org

Entreprises pour l’Environnement (EpE) EpE er en organisasjon bestående av et førtitalls store bedrifter, både franske og internasjonale, som ønsker at miljøhensyn skal inngå i deres strategiske beslutninger. Medlemmer er blant annet Air France, La Poste, PSA Peugeot Citroen, Societé Generale og Michelin. EpE er den franske partneren i det internasjonale nettverket World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

Kontakt Entreprises pour l’Environnement 50 rue de la Chaussée d'Antin, 75009 Paris Tlf.: +33 1 49 70 98 50 Fax: +33 1 49 70 02 50 Epost: contact@epe-asso.org www.epe-asso.org

Global Compact France Global Compact France (på fransk også Pacte Mondial) ble lansert i 2003 og jobber for å spre FN-initiativet The Global Compacts ti prinsipper i Frankrike. I 2014 består nettverket av over 1000 selskaper og organisasjoner, som gjør det til det nest største GC-nettverket i verden. Listen med de ti prinsippene selskapene forplikter seg til å følge er tilgjengelig her. Prinsippene bygger på verdier om menneskerettigheter, internasjonale arbeidsrettigheter, miljø og korrupsjonsbekjempning. 

Kontakt Global Compact France 11 rue Carrier-Belleuse, 75015 Paris www.pactemondial.org

Transparency International France Transparency International France er den franske avdelingen av det verdensomspennende nettverket Transparency International. TI France jobber for å bekjempe korrupsjon og øke åpenheten i det franske samfunnet, både offentlig og i privat næringsliv. Noen av områdene TI France engasjerer seg i er tilbakeføring av stjålne eiendeler, skatteparadiser, rammeverk for lobbyvirksomhet, varslingsmekanismer og overvåking av staters internasjonale engasjement, i tillegg til å støtte nettverkets overordnede arbeid med bekjempelse av korrupsjon i fattige land.

Kontakt Transparency International France 14 passage Dubail, 75010 Paris Telefon: +33 1 84 16 95 65 Epost: contact@transparency-france.org www.transparency-france.org

Fransk kontaktpunkt for OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper Kontakt Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Emploi Direction Générale du Trésor et de la Politique Economique Service des Affaires Multilatérales et du Développement Sous-direction des affaires financières internationales et du développement 139, rue de Bercy 75572 Paris cedex 12 E-post: pointdecontactnational-France@dgtresor.gouv.fr www.tresor.economie.gouv.fr/pcn 

Aktiviteter i regi av utenriksstasjonen

CSR tas opp på relevante møter i ambassadens Team Norway-nettverk og i det stedlige handelskammer (hvor ambassaden er representert i styret).