Søknad om norsk personnummer

Alle som søker om pass må ha norsk personnummer. For barn født i Frankrike, innleveres søknad om personnummer sammen med søknad om pass ved ambassaden i Paris. Husk å bestille time på forhånd.

Skatteetaten har utarbeidet en  veiviser for publikum  som søkerne oppfordres til å benytte før søknaden om personnummer leveres, dette for å sikre at søker har med seg riktig dokumentasjon til søknaden.

I de tilfeller barnets foreldre har giftet seg i utlandet, må ekteskapet registreres hos norske myndigheter før det kan søkes om personnummer. Dette må søker selv gjøre.
Følgende dokumenter sendes til Skatteetaten (Skatteetaten, Postboks 920 Grønland, 0134 Oslo, Norvège) original vigselsattest med apostille (i Frankrike kan man be om en internasjonal attest eller den må være oversatt til engelsk eller norsk av statsautorisert oversetter), samt kopi av begge ektefellers gyldige pass eller nasjonale ID-kort. Utenlandske pass eller ID-kort må vises fram i original sammen med rett kopi laget av utstedende opprinnelsesland.

Dersom foreldrene er ugifte, må farskapet etableres før det søkes om personnummer.

  • I de tilfeller der den av foreldrene som er norsk statsborger står registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge og ugift, må begge foreldrene møte opp på ambassaden og signere en farskapserklæring.
  • I de tilfeller der far er den av foreldrene som er norsk, ugift og registrert bosatt i Frankrike ift norsk folkeregister, må det først sendes en søknad om anerkjennelse av farskapet til NAV. Mer informasjon om dette finnes på NAVs hjemmesider: 

https://www.nav.no/no/Person/Familie/Farskap+og+morskap/farskap-eller-medmorskap-fastsatt-i-utlandet

Barn under 18 år:

Søknad om tildeling av personnummer kan innleveres ved ambassaden i Frankrike i forbindelse med søknad om pass.

Følgende dokumentasjon må medbringes:

  • Original internasjonal fødselsattest med apostille (acte de naissance plurilingue avec apostille) hvor det står begge foreldres navn.
  • Foreldrenes originale pass eller nasjonalt ID-kort. Utenlandske pass eller ID-kort må vises fram i original sammen med rett kopi laget av utstedende opprinnelsesland.

Voksne:

Norske borgere kan selv søke om personnummer ved å kontakte Skatt Nord direkte eller gjøre dette ved ambassaden med følgende dokumentasjon :

  • Internasjonal fødselsattest med apostille
  • Bibeholdsbevilling eller statsborgerbrev fra UDI/norske myndigheter i original
  • Gyldig legitimasjon (utenlandsk pass eller ID-kort må vises fram i original sammen med rett kopi laget av utstedende opprinnelsesland)

Skatt Nord Tromsø Personnummer Postboks 6310 9293 TROMSØ Norge

Fra Norge: 800 80 000 Fra utlandet: +47 22 07 70 00

Følgende dokumentasjon må vedlegges søknaden:

Bekreftet kopi av norsk pass.

Dersom du har skiftet etternavn etter utflytting fra Norge må du vedlegge kopi av enten vigselsattest eller annet bevis for navneendring.

Vennligst vær klar over at søknadsprosessen for personnummer tar flere uker.