Notarialforretninger

I henhold til utenrikstjenesteloven § 13 Notarialforretning kan utenrikstjenesten utføre enhver notarialforretning som notarius publicus i Norge kan utføre, dersom det skjer til fordel for norsk borger eller forholdet ellers har tilknytning til Norge.
Ambassaden Buenos Aires kan utføre enhver notarialforretning som notarius publicus i Norge kan utføre.

Dette omfatter bl.a. følgende handlinger:
Bekrefte at et dokument er originalt
Bekrefte riktigheten av avskrift (rett kopi)
Bekrefte underskrifter
Bekrefte at en person lever (leveattest)
Bekrefte at en viljeserklæring er avgitt av en bestemt person
Utenriksstasjonen kan kun bekrefte rett kopi av norske originaldokumenter, for eksempel norske pass, vitnemål, fødselsattester og bostedsattester. Dette betyr blant annet at stasjonen ikke kan bekrefte rett kopi av andre lands id-dokumenter eller andre dokumenter utstedt i Argentina.
Notarius publicus kan kun bekrefte at et norsk dokument er originalt. Dette betyr at ambassaden ikke kan bekrefte eksempelvis originale utenlandske vitnemål.