Studentpraktikanter ved Norges delegasjon til OSSE i Wien

Norges delegasjon til OSSE tilbyr to studentpraktikantplasser for våren 2024. Praksisperioden i vår vil være fra 15. januar til 13. juli 2024.

Generell informasjon om Utenrikstjenestens studentpraktikantordning fins her.


Studentpraktikant ved OSSE-delegasjonen i Wien

Den overordnede målsettingen med studentpraktikantordningen er å gi norske studenter innblikk i internasjonalt arbeid og bidra til å spre kunnskap om og interesse for utenrikstjenesten. 

Studentpraktikantoppholdet ved OSSE-delegasjonen gir et godt innblikk i arbeidet på en multilateral utenriksstasjon og hvordan Norges interesser fremmes gjennom OSSE. Studentpraktikanter vil også få en forståelse av utenrikstjenesten generelt og samspillet mellom hjemme- og uteapparatet. Oppholdet gir i tillegg innsikt i aktuelle sikkerhetsspørsmål i vid forstand, med fordypning i de områdene der OSSE har sitt hovedvirke: Vest-Balkan, Øst-Europa, Kaukasus og Sentral-Asia. Organisasjonen er sterkt påvirket av de siste årenes endrede sikkerhetspolitiske klima i Europa.

Det kreves gode språkkunnskaper, særlig i engelsk, gjerne også i russisk og/eller tysk. Interesse for og grunnleggende kjennskap til sikkerhetspolitikk, internasjonalt samarbeid og arbeidet for menneskerettigheter og demokrati er en forutsetning. God forståelse av utviklingen på Vest-Balkan, i Sør-Kaukasus, Sentral-Asia og/eller Øst-Europa er en fordel.

Studentpraktikantene forventes å ha god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk, samt erfaring med bruk av informasjonsteknologi og sosiale medier.

 

Vilkår og praktiske opplysninger
 

  • Søker må være norsk statsborger og medlem i norsk folketrygd.
  • Søker må være student ved et godkjent (norsk eller utenlandsk) lærested i praksisperioden.
  • Søker kan ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.
  • Studentpraktikantene vil motta et stipend på NOK 17 750 per måned. Bolig kan ikke formidles.
  • Praktikantoppholdet kan kvalifisere for stipend gjennom Erasmus+.

Sykeforsikring: Studentpraktikanten må fremlegge bekreftelse fra NAV på pliktig eller frivilling medlemskap i folketrygden. Ta også kontakt med lokalt trygdekontor for utstedelse av europeisk helsetrygdekort som dekker akutt sykdom under opphold i utlandet.


Søknad på norsk med CV og karakterutskrifter sendes pr. e-post: mission.vienna@mfa.no 


Søknadsfrist: 15. oktober 2023

 

For faglige spørsmål:

Mission.Vienna@mfa.no  

 

Kontaktperson for praktiske spørsmål:
Ambassaderåd Astrid Nærum

Astrid.Naerum@mfa.no

Telefon: +47 23953712