Praktikantopphold ved ambassaden i Sarajevo

Den norske ambassaden i Sarajevo har én ledig studentpraktikantplass for høsten 2024 i perioden juli/august til januar/februar 2025.

| Sarajevo, Bosnia-Hercegovina

Den norske ambassaden i Sarajevo har ansvaret for bilaterale relasjoner mellom Norge og Bosnia-Hercegovina (BiH). Ambassaden jobber med en rekke temaer, blant annet euroatlantisk integrasjon (EU og NATO), sikkerhetspolitikk og kultur- og næringsfremme.

Bosnia-Hercegovina er et multietnisk samfunn med en dramatisk nyere historie. Krigen fra 1992 til 1995 har satt dype spor og påvirker fortsatt samfunnsutviklingen. Det særegne styresettet og maktfordelingen er i hovedsak forankret i fredsavtalen fra 1995. Betydelige deler av politikkutviklingen er desentralisert og tilhører til de to entitetene, Føderasjonen og Republika Srpska, samt BrĨko-distriktet. Bosnia-Hercegovina er kandidatland for medlemskap i Den europeisk union (EU). En EU-stabiliseringsstyrke med mandat fra FNs sikkerhetsråd er fortsatt til stede for å sikre sikkerhet og stabilitet for innbyggerne i landet. Den norske ambassaden i Sarajevo er i perioden 2023-2026 kontaktpunktambassade for NATO-allierte. Sikkerhetspolitikk utgjør en stor del av ambassadens daglige virke.

Hvis du er interessert i sikkerhetspolitikk og styresettsutvikling, EU-utvidelsesagendaen samt politikk og historie på Balkan vil den norske ambassaden i Sarajevo være midt i blinken for deg.

Målsettingen med studentpraktikantordningen er å spre kunnskap om arbeidet i utenrikstjenesten. Det tas sikte på at studentpraktikanten skal få bred innsikt i ambassadens virksomhet.

Ambassaden er en liten utenriksstasjon med to utsendte diplomater (ambassadør og nestleder) samt sideakkrediterte utsendinger, to fra Forsvarsdepartementet og en fra Politiet (alle tre med ansvar for Bosnia-Hercegovina basert i Beograd, Serbia). Ambassaden har en lokal stab med 12 fast ansatte medarbeidere.

Ansvarsområde

Under veiledning av ambassadens ledelse og i samarbeid med lokal stab, vil studentpraktikanten få ulike oppgaver knyttet til ambassadens ansvarsområder, herunder politikk og økonomi, utviklingssamarbeid, EU-integrasjonsprosessen, næringslivs- og kulturfremme samt besøk. Studentpraktikanten vil også ta del i oppfølging av ambassadens hjemmeside/sosiale medier, følge diplomatene i møter med myndighetene og andre samarbeidspartnere, samt bistå i administrative gjøremål, herunder planlegging og gjennomføring av arrangementer og besøk.

Formelle krav:

  • Studentpraktikantordningen er åpen for studenter ved høyere utdanningsinstitusjoner som er norske statsborgere. Søkere som nylig har fullført en bachelorgrad og har planer om å ta en mastergrad vil bli vurdert. Søkere som nylig har fullført en mastergrad og har planer om å ta en ny mastergrad eller doktorgrad vil også bli vurdert.
  • For øvrig vises det til UDs retningslinjer for studentpraktikantordningen som finnes her.
  • Ambassaden er pålagt å avslutte studentpraktikantopphold dersom endringer i sikkerhetssituasjonen skulle tilsi det.

Praktiske opplysninger:

  • Studentpraktikantordningen er ulønnet, men ambassaden yter et stipend på 15250 kr pr. måned.
  • Dokumentasjon på medlemskap i folketrygden må fremlegges.
  • Studentpraktikanten må selv dekke sine reise- og boligutgifter, herunder forsikring for hele oppholdet.
  • Studentpraktikanten må registrere seg hos myndighetene innen tre måneder etter ankomst.
  • For informasjon om Erasmus+ må du ta kontakt med internasjonal koordinator ved din utdanningsinstitusjon. Mer informasjon om Erasmus+-ordningen finnes her.

Ambassaden vektlegger studiefaglig bakgrunn og relevant erfaring. Søkere med særlig interesse for Balkan og sikkerhetspolitikk vil bli prioritert. God formuleringsevne på norsk og engelsk er en forutsetning. 

Kortfattet søknad med CV, karakterutskrifter, attester og referanser sendes til emb.sarajevo@mfa.no og merkes med Søknad studentpraktikant i emnefeltet. Alle dokumentene må samles i én PDF-fil. Det må komme tydelig frem hvilken tidsperiode du er tilgjengelig for oppholdet i Sarajevo. Aktuelle søkere vil bli invitert til intervju på Teams.

Eventuelle spørsmål kan rettes til ambassadens nestleder Stefan A. Sandstad: stefan.almehagen.sandstad@mfa.no innen onsdag 13. mars 2024.

Søknadsfrist er mandag 18. mars 2024.