Passport - Photo:Avinor
Photo: Avinor

Pass

Alle søkere om norske pass avgi biometriske data ved oppmøte på ambassaden (kreves også ved oppmøte hos politiet i Norge). Biometriske data er i denne sammenheng bilde, signatur og to fingeravtrykk.

Søkeren må lage en avtale per telefon, før oppmøte på ambassaden. Oppmøte kan avtales alle normale arbeidsdager, untatt onsdag, mellom klokken 09:00 - 10:00.

Det vil ikke lenger være mulig å søke om personnummer og pass samtidig. Alle søkere må ha fått tildelt personnummer i Folkeregisteret før det kan søkes om pass ved ambassaden. Søknad om personnummer fremmes  ved ambassaden (se informasjon her)

Nordmenn bosatt i Bosnia-Hercegovina som ønsker å søke om nytt pass, må søke ved personlig oppmøte på ambassaden i Sarajevo. Søknaden innleveres i konsulatseksjonens åpningstid, som er mandag til fredag, kl 10:00 og 12:00. Onsdag stengt. I nødssituasjoner kan man komme utenfor åpningstiden – forutsatt forhåndsavtale.

Fra 19. oktober gjelder en ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort. Fra denne datoen ble det dyrere å søke om pass i utlandet enn i Norge.

For behandling av søknad om pass fremmet ved norsk utenriksstasjon gjelder følgende satser fra og med 19. oktober:

  1. Ordinært pass til søkere over 16 år 1 290 kroner.
  2. Ordinært pass til søkere under 16 år 770 kroner.
  3. Midlertidig pass (nødpass) 1 690 kroner.

Merk at kostnaden knyttes til søknadsbehandlingen og ikke til utstedelsen av selve dokumentet. Det betyr at gebyret ikke refunderes dersom søknaden må avslås. Det innføres også et eget gebyr for søknad om midlertidig pass (nødpass), som er det samme for voksne og barn.

Årsaken til endringen er at kostnader ved å utstede pass ved utenriksstasjoner er høyere enn i Norge. De nye satsene dekker kostnadene ved å utstede og produsere passene, og er beregnet på grunnlag av gjennomsnittskostnaden per pass ved utenriksstasjonene.

Nærmere regler om passgebyret finnes i pass- og ID-kortforskriften § 7-1. Her finner du også informasjon om gebyrsatsene dersom du velger å søke om pass mens du oppholder deg i Norge.

Betalingsform:Giro
Fra 01.03.2017 skal passgebyret betales i bank/postkontor, som vist nedenfor.
Kopi av giro legges ved frammøte ved ambassade, i forbindelse med søknad om pass. Informasjon om valutakurs fås per telefon av ambassaden

 

For barn under 18 år, må i tillegg til ovennevnte, også vedlegges:

• Hvis det er første gang; Utskrift fra Folkeregisteret, som bekrefter barnets fulle navn og fødselsnummer. For å få pass, må man ha personnummer (fremgangsmåte vil du finne nedenfor på denne side)
• Fødselsattest, som viser begge foreldres navn
• Begge foreldres pass
• Foreldrenes vigselsattest
• Begge foreldre må møte opp sammen med barnet det søkes om pass for og underskrive på søknaden.

Ved navnendring:

Navn oppgitt i søknad om pass, må være i overensstemmelse med navn som står registrert i norsk folkeregister. Dersom ovennevnte ikke stemmer, vil søknad om pass ikke kunne bli behandlet da passweb henter personopplysningene fra folkeregisterets database.
Melding om endring av navn må sendes i form av brev til folkeregisteret i Norge. Med meldingen må bekreftelse på navneendringen vedlegges, som for eksempel vigselsattest, utenlandsk navnebevilling, etc.

Ved tapt eller stjålet pass:

• I stedet for pass; annen form for identifikasjon (f.eks.: norsk førerkort, norsk bankkort, norsk fødselsattest)
• Tapsmelding (fåes ved henvendelse ambassaden) i 3 eksemplarer
• Tapet må meldes bosnisk politi. Politirapporten må leveres til ambassaden

Hvor lang tid tar søknadsprosessen?
Man må normalt påregne 3-4 uker, 1 uke + postgang til og fra Norge. 

Avhenting
Når passet er produsert, vil det bli sendt til ambassaden som da tar kontakt. 

Personnummer
Personer som er født i utlandet eller ikke har vært bosatt i Norge siden 1964, må søke om personnummer. Søknad skal sendes via Ambassaden til myndighetene i Norge. For barn må fødselsattest og kopi av foreldrenes pass vedlegges søknaden. Fødselsattesten må være på norsk, engelsk, fransk eller tysk. For voksne må bekreftet kopi av norsk pass vedlegges søknaden. Vennligst vær klar over at søknadsprosessen for personnummer kan ta ca. 6-8 uker.

Født i utlandet
Norske statsborgere som er født i utlandet, bes være spesielt oppmerksom på punkt 4 i merknadene på siste side i passet.