Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Skatteavtale mellom Norge og Australia

Avtalen gjelder for personer som er bosatt i en eller i begge de kontraherende stater. Som person regnes foruten fysiske personer også selskaper og enhver annen sammenslutning av personer. Avtalens artikkel 4 omhandler spørsmålet om skattemessig bopel.

Skatteavtalen er tilgjengelig på norsk og engelsk på Finansdepartementets hjemmeside.