Omregistrering i FREG

Dersom du utvandret fra Norge mellom 1960 og 1975, og siden ikke har vært bostedsregistrert i Norge, bes du ta kontakt med ambassaden før du søker om nytt pass.

Bakgrunnen er behovet for teknisk oppdatering av Det sentrale folkeregister (DSF), som ajourføres av Skattedirektoratet. Sistnevnte har behov for å oppdatere informasjonen om statsborgerskap i DSF for enkelte personer som utvandret fra Norge fra 1960 og frem til 1975. Dersom det viser seg nødvendig å oppdatere personinformasjonen om deg, vil ambassaden ta saken opp med Skattedirektoratet før søknaden om pass behandles. Saksbehandlingstiden for søknaden om pass vil i så tilfelle ta noe lengre tid enn vanlig.

Ved behov for oppdatering av personinformasjonen vil du bli bedt om å fremlegge følgende dokumentasjon og informasjon:
- kopi av gammelt norsk pass
- opplysning om foreldre (fullt navn og fødselsdato)

Har du ikke et gammelt norsk pass, må du i tillegg oppgi;
- fullt navn
- fødselsdato
- fødested
- foreldre (fullt navn og fødselsdato)

Er du født i utlandet bør kopi av fødselsattest eller familiebok fremlegges.

Ervervelse av annet statsborgerskap
Ambassaden vil også be deg fremlegge opplysninger om eventuelt annet statsborgerskap før saken tas opp med Skattedirektoratet. Kopi av dokumentasjon for utenlandsk statsborgerskap, f.eks. pass eller statsborgerbrev, eller annen bekreftelse fra myndighetene i vedkommende land må fremlegges. Du vil bli anmodet om å avklare om du har fått det utenlandske statsborgerskapet ved søknad eller samtykke på annen måte. Kommer Skattedirektoratet til at det norske statsborgerskapet må anses som tapt i henhold til tapsregelen i statsborgerlovens § 23 eller § 7 i den tidligere statsborgerlov, vil opplysning om statsborgerskapet i DSF bli rettet i overensstemmelse med den fremlagte dokumentasjon. I samsvar med gjeldende rett innebærer tapsregelen som kjent at norsk statsborgerskap automatisk tapes dersom man erverver nytt statsborgerskap ved søknad eller uttrykkelig samtykke.

Underretning
Avklaring av statsborgerskapet må påregnes å kunne ta noen uker. Der statsborgerskapet blir endret tilbake til norsk, sender Skattedirektoratet straks underretning til ambassaden som da vil informere deg om dette. Blir det fastslått at du ikke anses å være norsk statsborger, for eksempel grunnet automatisk bortfall ved erverv av annet statsborgerskap, vil du få melding direkte fra Skattedirektoratet der dette fremgår.