handlingsplan.png

Handlingsplan for næringsliv og menneskerettigheter

FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter har på kort tid blitt en rådende internasjonal standard for hvordan bedrifter bør forholde seg til menneskerettighetene. Som et ledd i arbeidet med å styrke innsatsen for menneskerettighetene har regjeringen nå lansert en ny nasjonal handlingsplan for oppfølging av FNs veiledende prinsipper.

Handlingsplanen skal gjøre det enklere for næringslivet å ta i bruk FNs veiledende prinsipper om næringsliv og menneskerettigheter. Planen søker å klargjøre hva norske myndigheter forventer av norske selskaper, men også hva næringslivet kan forvente av norske myndigheter når det gjelder bistand og råd. Staten og næringslivet har en felles interesse i å sikre at norsk bedrifter skal kunne drive og utvikle sin internasjonale virksomhet basert på anerkjente internasjonale normer.

Regjeringen foreslår i handlingsplanen en rekke tiltak:
•Sikre større samstemthet og kompetanse om ansvarlig næringsliv i offentlig forvaltning.
•Vurdere å samlokalisere ressurser fra flere aktører som gir veiledning om næringslivets samfunnsansvar i ett veiledningssenter.
•Inkludere respekt for internasjonale menneskerettigheter i offentlige kontrakter.
•Jobbe for at bestemmelser om respekt for menneskerettigheter, herunder ivaretakelse av arbeidstakeres grunnleggende rettigheter og miljø, inkluderes i bilaterale frihandelsavtaler og investeringsavtaler. •Prioritere rammebetingelser, institusjonsbygging og utvikling av adekvat lovverk for å sikre menneskerettighetene i prioriterte utviklingsland. •Gjennom internasjonalt samarbeid jobbe for at ofre for grove og systematiske menneskerettighetsbrudd får tilgang til effektiv klagebehandling.
•Støtte Høykommissæren for menneskerettigheter (OHCHR) i arbeidet med å styrke nasjonale rettssystemer.  

Regjeringen forventer at alle norske selskaper:
•Følger lover og regler i de land selskapet er aktive i
•Gjør seg kjent med FNs veiledende prinsipper og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper
•Benytter seg av FNs veiledende prinsipper eller OECDs retningslinjer i utviklingen av strategier for ansvarlig forretningsdrift der det er relevant
•Utviser aktsomhet og kartlegger risiko på menneskerettighetsområdet tilpasset selskapets virksomhet. Dette gjelder særskilt for selskaper som opererer i krevende markeder
•Benytter seg av prinsippene «følg eller forklar» og vesentlighetsprinsippet