Bistand i utlandet

Her finner du informasjon om hva norske statsborgere skal kunne forvente av tilbud om hjelp fra norske myndigheter ved opphold i utlandet.

Norske statsborgere skal kunne forvente tilbud om hjelp fra norske myndigheter ved opphold i utlandet.  Den hjelp som norske myndigheter kan tilby kan avhenge av hvilket land man befinner seg i og hvorvidt man er på kortere opphold eller er fast bosatt i utlandet.

Fast bosetting i utlandet påvirker både behov for hjelp fra norske myndigheter og legger begrensninger på den hjelp norske myndigheter vil kunne tilby.  I utgangspunktet skal nordmenn som er bosatt i utlandet langt på vei være likestilt med andre som bor i vedkommende land - med hensyn til både rettigheter og plikter. For nordmenn fast bosatt i utlandet innebærer dette at de vil bli lavere prioritert enn nordmenn på kortvarig opphold i tilfelle behov for bistand. I tråd med dette vil norske utenriksstasjoner henvise fastboende nordmenn til lokale myndigheter der dette er mulig og naturlig. I Folketrygdloven §2.1 defineres «bosatt i Norge» som følger: Som bosatt i Norge regnes den som oppholder seg i Norge, når oppholdet er ment å vare eller har vart minst tolv måneder. En person som flytter til Norge, regnes som bosatt fra innreisedatoen. Det er et vilkår for medlemskap at vedkommende har lovlig opphold i Norge. Ved midlertidig fravær fra Norge som ikke er ment å vare mer enn tolv måneder, regnes vedkommende fortsatt som bosatt her.

 

Hva kan utenriksstasjonene bistå med?

• utstede nødpass eller annet reisedokument for hjemreise

• opprette kontakt med familie og venner for å be dem om å bistå deg med penger og billetter

• gi råd om overføring av penger fra Norge

• gi råd og veiledning om legetjenester, sykehus o.l.

• bistå med å skaffe juridisk bistand

• i særlige tilfeller, gi nødlidenhetslån for hjemreise

• bistå pårørende ved dødsfall i utlandet

• besøke arresterte eller fengslede

• i særlige tilfeller være tilstede under rettssaker

 

Hva kan utenriksstasjonene ikke bistå med?

• innblanding i rettergang

• betale privat engasjert forsvarer

• skaffe husvære, arbeid eller arbeidstillatelse

• betale regninger for hotell, lege, juridisk bistand eller andre utgifter

• pengeoverføring/utbetaling, herunder sosial stønad

• oversette attester o.l.

• assistere i sivile saker

• overta omsorg for barn

• følge syke, barn eller andre tilbake til Norge