bilde av UNESCO-globusen - Foto:Foto: UNESCO-delegasjonen
Foto: UNESCO-delegasjonen

Organiseringen av arbeidet i UNESCO

Arbeidet i UNESCO er fordelt mellom ulike organ.

Generalkonferansen finner sted i Paris hvert annet år, og samler representanter fra alle UNESCOs medlemsland. I tillegg møter observatører fra organisasjoner og ikke-medlemsland. Generalkonferansen bestemmer hovedlinjene i UNESCOs arbeid gjennom å fastsette program og budsjett.

UNESCOs styre, Eksekutivrådet, sørger for den overordnede styringen av UNESCO. Det forbereder arbeidet til generalkonferansen og passer på at beslutningene settes ut i livet. Styret består av representanter fra 58 medlemsland som velges av generalkonferansen. Hver representant er valgt for fire år. Eksekutivrådet møtes to ganger i året.

Medlemsstatene i UNESCO er inndelt i seks regionale grupper. Norge er en del av gruppe 1, Vest-Europa. Eksekutivrådet og andre styringsorganer i UNESCO reserverer et fast antall plasser til de ulike valggruppene.

Den norske delegasjonen til UNESCO jobber med å fremme Norges syn i de saker som UNESCO jobber med, og fungerer som et bindeledd mellom det aktuelle departementet i Norge og UNESCO i Paris. Utenriksdepartementet har det overordnede ansvaret for norsk politikk overfor UNESCO, mens Kunnskapsdepartementet har koordineringsansvar for norsk UNESCO-arbeid.

Andre ansvarlige fagdepartement er:

  • Utdanning og vitenskap: Kunnskapsdepartementet.
  • Kulturpolitikk og kultur- og miljøkonvensjoner: Kulturdepartementet, Klima og miljødepartementet og Utenriksdepartementet.
  • Mediepolitikk og informasjons- og kommunikasjonsteknologi: Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet.
  • Urfolksspørsmål: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Bioteknologi og bioetikk: Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.
  • Klima og miljøvitenskap: Klima og miljødepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

Generaldirektøren leder UNESCOs sekretariat. Hun fremmer forslag til program og budsjett, som deretter vedtas eller endres av Eksekutivrådet og Generalkonferansen. Sekretariatet har også ansvar for implementeringen av de vedtak som har blitt fattet.

Den norske UNESCO-kommisjonen som et bindeledd mellom myndighetene og fagmiljøer på UNESCOs ansvarsområder. Den er en av UNESCOs 199 nasjonalkommisjoner. Den norske UNESCO-kommisjonen består av 12 medlemmer som er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. Alle medlemmene har kompetanse på minst ett av UNESCOs fagområder. Kommisjonen deler også ut tilskudd gjennom en tilskuddsordning en gang i året. Les mer om denne ordningen her.