OECDs flaggborg - Foto:Foto: OECD-delegasjonen
Foto: OECD-delegasjonen

Arbeidsområder

OECD er basert på mellomstatlig samarbeid på områder som spenner over hele bredden av økonomiske, næringspolitiske og sosiale spørsmål, og som har virkning over landegrensene.

Helt siden organisasjonen ble opprettet har det vært blant dens langsiktige målsetninger å fremme bærekraftig økonomisk vekst, sikre gode vilkår for multilateral handel og bidra til økonomisk og sosial utvikling, ikke bare i medlems-landene, men også i ikke-medlemsland.

OECD har ingen overnasjonal myndighet som EU og har heller ingen midler til utlån som Det internsjonale pengefond eller Verdensbanken. Organisasjonens styrke ligger i dens analytiske arbeid og dens "overtalelsesevne" (peer pressure) i forhold til å bevege medlemslandene mot felles tilnærminger til og retningslinjer for sin nasjonale politikk i en gjensidig avhengig verden. OECD bidrar også til arbeidet som blir gjort på områder i andre og mer spesialiserte organisasjoner. OECD er en av verdens største og mest pålitelige kilder for komparative statistiske, økonomiske og sosiale data. OECDs analyser blir stadig benyttet og referert til, både i nasjonale og internasjonale sammenhenger, som for eksempel i WTOs (Verdens handelsorganisasjon) forhandlinger eller i WHO`s (Verdens helseorganisasjon) helsearbeid. I en verden som i stadig større grad preges av økonomisk globalisering, har OECD spesielle fortrinn i sin evne til å håndtere ulike politikkområder på en integrert måte.

Med unntak av kultur- retts- og forsvarspolitikk, tar OECD for seg de viktigste politikkområdene av betydning for ethvert moderne demokrati.

 OECDs nettside kan du lese mer om de ulike arbeidsområder.

Også for land som ikke er medlem av OECD, utøver organisasjonen en viktig funksjon. I alt har OECD konkrete forbindelser med omkring 90 ikke-medlemsland. Omfanget av samarbeidet varierer, og partnerne spenner fra land med betydelig økonomisk styrke, som Kina og Brasil, til noen av de minst utviklede landene i Afrika. Samtidig har OECD gradvis økt kontakten med ulike interesseorganisasjoner og NGOer. I tillegg er fagforeningene og næringslivets interesseorganisasjoner (henholdsvis Business and Industry Advisory Committee (BIAC) og Trade Union Advisory Committee (TUAC) knyttet til OECDs arbeid.