Delegasjonen fra Finansdepartementet i Chateau de la Muette - Foto:Delegasjonen fra Finansdepartementet i Chateau de la Muette
Delegasjonen fra Finansdepartementet i Chateau de la Muette

Norge i OECDs landhøringskomité

Torsdag den 23. mai var utkastet til økonomisk landrapport om Norge til behandling i OECDs landhøringskomité. I komiteen, som er blant de eldste og viktigste i OECD, deler medlemsland råd og erfaringer rundt økonomisk politikk

Av Halvard Bonde

Rapporten gir et innblikk i den økonomiske situasjonen i Norge, og gir anbefalinger om forbedringer i den økonomiske politikken. Både rapporten og høringen bar preg av at Norge er en unik økonomi i verdenssammenheng.  

Som for de fleste andre OECD-land er stabilisering av inflasjonen i kjølvannet av pandemi og energikrise fortsatt en nøkkelprioritet. Selv om rentehevingene har redusert prisstigningen betraktelig, bidrar høy lønnsvekst og svak krone til at det vil ta tid før inflasjonen faller til målet om 2%.

Svekkelsen av den norske kronen har vist seg å være en utfordring i pengepolitikken. Til tross for en høyere styringsrente enn i euroområdet, har kronen svekket seg med rundt 8% i 2023 overfor de største valutaene. Kronesvekkelsen har økt prisstigningen på importerte varer, som igjen øker inflasjonen.

Finanspolitikken spiller også en viktig rolle i å stabilisere økonomien, og OECD legger vekt på at finanspolitikken må støtte opp under pengepolitikken. En for ekspansiv finanspolitikk kan bidra til å motvirke effekten av renteøkninger på inflasjonen.

Likevel er Norge i en unik situasjon. De store inntektene fra petroleumsnæringen og Statens pensjonsfond gir et stort finansielt handlingsrom, og det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet nådde 10% av BNP i 2023. I motsetning til de fleste andre land kan et slikt underskudd dekkes av overføringer fra et fond uten å låne penger.

De store oljeinntektene har tillatt en betydelig økning i offentlige utgifter. Offentlig sektors utgifter som andel av Fastland-BNP utgjør nå over 60 %, høyere enn andre OECD-land. Samtidig står ikke resultatene på alle områder i stil til pengebruken. Sykefravær/sykelønn, uføretrygd, utdannelse og distriktspolitikk trekkes frem av OECD som områder hvor mer effektiv pengebruk kan være mulig.

For å forberede norsk økonomi på lavere petroleumsinntekter og en aldrende befolkning, er det nødvendig å begrense veksten i offentlige utgifter. Områdegjennomganger på utgiftssiden og flerårige finanspolitiske rammeverk er verktøy som kan bidra til dette. 

Den endelige rapporten forventes å bli publisert i slutten av juni.