Stig Arne Skjerven - Foto:Foto: OECD/UNESCO-delegasjonen
Stig Arne Skjerven ved UNESCOs hovedkontor i Paris. Foto: OECD/UNESCO-delegasjonen

Intervju med Stig Arne Skjerven

UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. UNESCOs mandat er å bidra til fred og sikkerhet ved å fremme samarbeid mellom land innenfor de fire fagområdene. Det daglige arbeidet ved Norges faste delegasjon til UNESCO blir ledet av ambassaderåd Stig Arne Skjerven. I dette intervjuet får du høre mer om hans arbeidsdag.

Av Ruwayda Mohamed

Hva er stillingen din ved den norske UNESCO-delegasjonen?

Jeg jobber som ambassaderåd / spesialutsending for UNESCO-saker.

Hva jobber du med/hvilke fagområder jobber du med?

Kunnskapsminister Tonje Brenna er Norges UNESCO-minister, og jeg arbeider spesielt med saker som sorterer under Kunnskapsdepartementet, som i hovedsak er utdanning, vitenskap og hav. Arbeidet involverer også spørsmål knyttet til utenriks- og sikkerhetspolitikk, som er saker som sorterer under Utenriksdepartementet. Siden vi er et lite team som arbeider med UNESCO-saker er jeg i praksis involvert i arbeid innen alle UNESCOs mandatområder.

Hvordan endte du opp i denne stillingen?

Jeg har vært i denne stillingen i snart 2,5 år. I min tidligere rolle som avdelingsdirektør, med ansvar for godkjenning av utenlandsk utdanning i NOKUT gjennom nærmere åtte år, arbeidet jeg blant annet mye med UNESCO-relaterte spørsmål. Gjennom dette arbeidet ble jeg kjent med UNESCO som organisasjon og UNESCOs mandatområder, ikke minst innen utdanningsområdet.

Hva har du jobbet med tidligere?

Jeg har jobbet med utdanning, primært høyere utdanning med et internasjonalt tilsnitt, i hele mitt yrkesliv. Dette inkluderer godkjenning av og informasjon om utenlandsk utdanning, kvalitetssikring av norsk utdanning, og som studiesjef ved en norsk høgskole i fem år. Jeg var også i to omganger valgt som president for ENIC-NARIC nettverket for godkjenning av utenlandsk utdanning i Europa. Jeg deltok i komiteen som utarbeidet den globale godkjenningskonvensjonen og var sentral i utviklingen av kvalifikasjonspass for flyktninger. Begge disse prosjektene har jeg nå gleden av å følge opp fra Norges side i UNESCO.

Den globale godkjenningskonvensjonen trådde i kraft for knapt en måned siden, hvordan har det vært?

Utrolig spennende! UNESCO jobber ofte med lange prosesser, og dette er et eksempel på det. Det er rundt ti år siden Norge kom med forslaget om å utrede muligheten for en global konvensjon for godkjenning av utenlandske høyere utdanningskvalifikasjoner. Selve teksten ble vedtatt på generalkonferansen i 2019. Mot slutten av 2022 hadde de nødvendige 20 medlemsstatene ratifisert konvensjonen slik at den kunne tre i kraft tre måneder senere. Det første komitemøtet skal etter planen finne sted i juli år, og vi håper Norge vil fortsette å spille en nøkkelrolle i implementeringsfasen som da tar til.

Hvordan ser en arbeidsdag ut for deg?

I det store og hele er min arbeidsdag svært sammensatt og spennende. Ingen dager er like – noe jeg trives svært godt med. Min arbeidsdag består ofte av mange møter, mye korrespondanse og rapportskriving, og selvsagt mye kontakt med de aktuelle departementene i Norge som legger føringene for mitt arbeid. Arbeidet krever også en god del formell og uformell kontakt med representanter fra sekretariatet og representanter fra de 192 andre delegasjonene i UNESCO, det sistnevnte også i forhold til at Norge er kandidat til UNESCOs styre for perioden 2025—2029

Hvordan er det å jobbe på delegasjonen?

Delegasjonens ambassadør leder arbeidet. Det er kun én rådgiver (chargée de mission) i tillegg til meg som arbeider fulltid med UNESCO-saker.  Det er derfor hektiske dager med mange og sammensatte arbeidsoppgaver. Vi har et nært samarbeid med de andre nordiske delegasjonene, noe som er essensielt for informasjon og for å bidra til større gjennomslag av norske og nordiske synspunkter.

Hvordan er det å bo i Paris?

Paris er en fantastisk metropol å bo i, og det sannelig er privilegium å bo her. Selv om det ikke er mye fritid med travel jobb og to barn, så er det flott innimellom å kunne oppleve flotte utstillinger, museer og restauranter som byen med rette er verdenskjent for.

Hvilken betydning tenker du arbeidet til din organisasjon har for verden/innbyggerne i medlemslandene?

UNESCO er en viktig FN-organisasjon. UNESCO har viktige mandatområder i FN-systemet innen blant annet utdanning, kultur, vitenskap, hav, pressefrihet og journalisters sikkerhet. Organisasjonen arbeider hovedsakelig med langsiktig utvikling, politikkutforming og kapasitetsbygging for å bidra til at verden blir et bedre sted. Prosessene som UNESCO arbeider med har store positive effekter for millioner av mennesker, og organisasjonen spiller en viktig rolle i FN-systemets arbeid for å nå bærekraftsmålene i Agenda 2030.