Education at a Glance 2023 - Foto:Illustrasjon: OECD
Illustrasjon: OECD

Education at a Glance 2023

OECD lanserte 12. september Education at a Glance 2023. Denne årlige rapporten er den viktigste kilden til internasjonal sammenliknbar statistikk og indikatorer på utdanningsområdet. Den inneholder indikatorer som utdanningsnivå i de ulike landene, offentlige og private investeringer i utdanning og hvordan disse brukes, overgang mellom utdanning og arbeid, sammenheng mellom utdanningsnivå, sysselsetting og lønn, lærerlønninger med mer.

Av Bjørn Tore Kjellemo

Rapporten analyserer utdanningssystemene i OECDs 38 medlemsland, samt Argentina, Brasil, Kina, Kroatia, India, Indonesia, Peru, Romania, Saudi-Arabia og Sør-Afrika.

Rapporten viser at Norge er blant de landene som investerer mest i utdanning på alle nivå. Og vi ligger godt an på de fleste indikatorer, blant annet med et høyt gjennomsnittlig utdanningsnivå i befolkningen og en relativt lav andel unge som verken er i utdanning eller arbeid. Andelen unge som tar høyere utdanning fortsetter å øke, og i Norge har nå 48% i aldersgruppen 25 til 64 år høyere utdanning. Det er dessuten en høyere andel elever som bytter fra yrkesfag til studiespesialisering i Norge, enn i de aller fleste andre OECD land. Rapporten viser også at Norge fortsatt har et relativt høyt frafall på yrkesfaglig videregående opplæring.

Årets utgave har et særlig søkelys på yrkesopplæring. Og det publiseres en egen rapport om dette («Spotlight on VET») i tilknytning til årets Education at a Glance. Her finner en blant annet informasjon om hvordan yrkesopplæring er organisert i de ulike landene, andelen unge som velger og fullfører yrkesopplæring, sysselsetting og lønnsnivå for de med yrkesopplæring sammenliknet med andre grupper med mer. I forbindelse med lanseringen understreket OECDs generalsekretær Mathias Cormann viktigheten av å gjøre yrkesopplæring til et attraktiv valg for unge. Han framhevet betydningen av at utdanningssystemene også gir muligheter for videre utdanning også for dem som tar yrkesopplæring. Videre pekte han på den sterke koblingen til arbeidsliv, gjennom praksisbasert læring, som sikrer relevans og senere jobbmuligheter.

Videre har årets utgave av rapporten en særlig del om Ukraina. Det finnes nå om lag 4,7 millioner ukrainske flyktninger rundt om i OECD landene. Anslagsvis 40% av disse er barn og unge som i mange tilfelle har fått sin utdanning avbrutt. Det gis en oversikt over de ulike landenes tiltak for å møte behovene til denne gruppen – fra tilbud om barnehage, grunnskole og videregående opplæring til høyre utdanning og godkjenning av tidligere kvalifikasjoner.