Photo: OECD - Foto:Photo: OECD
Photo: OECD

Aid for Trade at a Glance 2024

Den 26.juni publiserte OECD rapporten Aid for Trade at a Glance i samarbeid med verdens handelsorganisasjon (WTO).

Av Halvard Bonde og Hege Røttingen

Rapporten kort oppsumert:

  • Støtte til handelsbasert utvikling (Aid for Trade) nådde et historisk høydepunkt på 51 milliarder dollar i 2022, men behovene i de fattigste landene er langt fra møtt til tross for store løfter i 2018, og konkurrerer med økende humanitære behov
  • Mesteparten av handelsrelatert støtte går til økonomisk infrastruktur og oppbygging av produksjonskapasitet, særlig til Asia og Afrika
  • Handel vurderes som en nøkkel for utvikling og står sentralt i de fleste lands nasjonale utviklingsstrategier, om enn i større grad for utviklingsland enn donorland
  • Handelsrelatert bistand til de fattige henger etter målene satt i 2018

Siden 2006 har bistand til handel vært identifisert som en nøkkel for et vellykket utviklingsarbeid. Støtten kan ta mange former avhengig av både donor- og mottakerlands prioriteringer, men er som regel rettet mot å øke et lands kapasitet og evne til å delta i internasjonal handel.

Aid for trade er et konsept med stor støtte blant både donor og mottakerland. Rapporten viser til at 94% av mottakerland har handel som en integrert del av sin nasjonale utviklingsstrategi. Også donorland er overveldende positive til handelsbasert utvikling, da økt internasjonal handel er gjensidig fordelaktig for alle parter, men færre bistandsgivere har handel integrert i sin utviklingspolitikk.

Rekordstor støtte til handel

I perioden 2006-2022 har det blitt gitt 648 milliarder dollar til offentlige og private aid for trade-programmer, hvorav 57% ble kom fra land som er medlemmer av DAC (Development Assistance Committee) i OECD.

Etter en nedgang under pandemien har støtten på ny begynt å vokse. I 2022 ble 51 milliarder dollar gitt til handelsfremmende bistand, det høyeste tallet noensinne.

Størstedelen av midlene gikk til økonomisk infrastruktur (54,6%) og oppbygging av produksjonskapasitet (43,6%). Denne støtten er utformet både for å gjøre det enklere for utviklingsland å selge varene sine på det internasjonale markedet til konkurransedyktige priser, men også for at utenlandske aktører skal kunne investere og selge produkter i mottakerlandet. Bare en liten andel gikk til handelspolitisk regulering og tilpasninger (1,8 % i 2022), men behovet for å adressere handelspolitiske rammebetingelser er langt større.


Fortsatt store behov for verdens fattigste land.

Til tross for rekordhøye bistandsmidler i 2022 er midlene til verdens fattigste fortsatt langt under internasjonale målsetninger. Selv om 28% av Aid for Trade-midlene går til verdens mints utviklede land (MUL) utgjør midlene kun 30% av FN-målet fra Doha i 2018.

Offentlig bistand til handel er spesielt viktig for de minst utviklede landene. Mens private investeringer i infrastruktur og produksjonsfasiliteter er store i fremvoksende økonomier som Brazil, Sør-Afrika og India er investeringsviljen betraktelig mindre i verdens fattigste regioner hvor risikoen er høyere og forventet avkastning mindre. I disse landene er statlig utviklingshjelp nødvendig for å ta de første nødvendige investeringene i økonomisk infrastruktur og legge til rette for senere private investeringer. 

Giverland er mer tilfredse med hvordan bistand er tilpasset mottakerlandenes prioriteringer enn hva mottakerlandene selv vurderer.

Asia og Europa har øket mest etter 2021 når det gjelder handelsrelatert bistand, med Europa tilbake til nivået tidligere på 2000-tallet. Afrika og Asia ligger fortsatt langt over bistandsberettigede europeiske land når det gjelder bistand for å øke handel.

Støtte til handel er økt til de minst utviklede landene, men møter fortsatt ikke løftene fra 2018, som er innebygget i målene for Aid for Trade-initiativet, og gjentatt i en rekke fora. I 2022, med vedtakelsen av Doha-programmet av Aksjon for de minst utviklede landene for tiåret 2022-2031 (DPoA) var målsettingen å doble bistanden for handelsstøtte innen 2031, sammenlignet med 2018.

Med 13,8 milliarder amerikanske dollar utbetalt i bistand for handel til verdens minst utviklede land (MUL) i 2018, vil overholdelse av DPoA-målene kreve at utbetalinger til MUL i 2031 beløp seg til 27,6 milliarder dollar. For å oppnå dette må utbetalinger til MUL øke med minst 5,5 prosent reelt sett hvert år mellom 2018 og 2031, til totale utbetalinger på tilsvarende USD 17,1 milliarder i 2022. Til tross for betydelig vekst i 2022 ligger Aid for Trade-støtten til MUL langt under dette målet. Fra og med 2022 må det være en gjennomsnittlig årlig vekst rate i utbetalinger til MUL på 7,8 prosent for å nå DPoA-målene.

Handelsrelatert støtte fra privat sektor har økt.

Handel sentralt i utviklingsarbeidet, men taper terreng mot andre utviklingsbehov.

Hele rapporten kan leses her: https://bit.ly/4bnGghi