Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Bilde av norsk pass - Foto:Ministry of Foreign Affairs
Passforside Ministry of Foreign Affairs

Pass

Det er viktig å merke seg at alle som trenger pass, MÅ kontakte ambassaden på forhånd for å inngå avtale om tidspunkt.

Det er viktig at avtalene overholdes, ikke minst pga de nye personvernreglene som trådte i kraft i fjor. Dersom en søker ikke kommer inn til rett tid, kan ikke vedkommende regne med å få sin søknad effektuert den dagen. Det må i så fall settes opp ny avtale.

Under følger retningslinjer for passøkere og hva som kreves av dokumentasjon. 

Søkere 12 år og eldre:

  • Foto, fingeravtrykk og digital signatur avgis ved personlig fremmøte på ambassaden. Det er ikke lenger nødvendig å ha med passfoto

Søkere 10 - 12 år:

  • Foto og digital signatur avgis ved personlig fremmøte på ambassaden. Det er ikke lenger nødvendig å ha med passfoto

Søkere under 10 år:

  • For søkere under 10 år, må man bringe med 2 stk passbilder av barnet.

For umyndige:

For personer under 18 år, må begge foreldrene godkjenne at det utstedes pass til vedkommende. Minst en av foreldrene møte opp på ambassaden, sammen med barnet. Dersom ikke begge foreldrene møter, må den som ikke stiller, undertegne fullmakt på at han/hun godtar at det søkes om norsk pass. Fullmaktsskjema finnes her

For alle gjelder også følgende:

  • Det gamle passet må fremlegges som legitimasjon. Dersom det gamle passet er mistet eller stjålet, må det fremlegges tapsmelding fra Garda Siochana, samt at man må ha med annen form for legitimasjon med bilde.

Barn uten personnummer

Ingen kan få norsk pass uten personnummer. Dersom barnet er født i utlandet og ikke tidligere har hatt pass / personnummer, må man først få tildelt dette. Se veiledning i egen post om hvordan man går fram for å søke personnummer til barn født i utlandet

Gebyrer for utstedelse av pass per 19. oktober 2020

Passgebyrene er:

  • Inntil 16 år - €70
  • Over 16 år - €120

Ambassaden kan ikke ta kort, så alle gebyrer må betales kontant.