Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Pass

Fra 2010 må alle personer over 12 år som søker om pass avgi biometriske data ved oppmøte på ambassaden, eller ved en norsk politistasjon.

Søkere vil ved oppmøte på utenriksstasjon betale søknadsgebyr og deretter avgi biometri i form av foto, to fingeravtrykk og signatur.

Det er utplassert eget utstyr på stasjonen for bruk til biometriopptak. Identisk utstyr vil fra samme dato bli tatt i bruk ved politistasjoner/passkontorer i Norge.

Opplysningene om søker vil bli lagret i henhold til de lover og retningslinjer som til enhver tid er gjeldende.

OBS! Fra 2010 må alle som søker om pass ha fått tildelt nors fødselsnummer.

 For å søke om nytt pass er prosedyren som følger:

For voksne

 • Personlig fremmøte for utfylling av søknadspapirer.
 • Gammelt pass må fremvises. Ved tap/tyveri fremvises politirapport samt gyldig legitimasjon.
 • Passgebyr, 19.000,- HUF, betales kontant ved innlevering av søknad.
 • Ambassaden sender søknaden til Oslo Politidistrikt som behandler den og utsteder passet. Saksbehandlingstid er ca. 2 uker pluss forsendelse til og fra Norge.
 • Søkeren blir kontaktet når passet har ankommet ambassaden. 
 • Ferdig pass hentes av søker på ambassaden.

For barn under 16 år

 • Personlig fremmøte.
 • Minst én av foreldrene med foreldreansvar må møte opp sammen med barnet.
 • Den av foreldrene som møter opp sammen med barnet, må kunne legitimere seg og gi sitt samtykke til passutstedelsen ved å underskrive på pass-søknaden. Har både far og mor foreldreansvaret, må begge samtykke i at barnet får utstedt pass.
 • Dersom foreldreansvaret er felles, og ikke begge foreldre kan møte på ambassaden med barnet, må den som møter opp ha med skriftlig fullmakt fra den fraværende part som bekrefter at barnet kan få utstedt et nytt pass eller et førstegangspass. Den fraværende part må også legge ved gyldig legitimasjon eller offentlig bekreftet kopi av denne, samt fullmakt fra den andre forelderen.
 • Gammelt pass for barnet må fremvises.
 • Søkes det om første pass må det i tillegg fremlegges:
 • Utskrift fra Folkeregisteret som bekrefter barnets fulle navn og fødselsnummer (11 sifre).
 • Samme prosedyre som over når det gjelder foreldrene.
 • Barnets fødselsattest og foreldrenes vigselsattest.
 • Selv om barnet er nyfødt, må det være med ved innlevering av pass-søknad. 
 • Passgebyr, 11.000,- HUF, betales kontant ved innlevering av søknaden.

 Passets varighet:

Voksenpass:                       10 år

Barn mellom 10 – 16 år:    5 år

Barn mellom 5-10 år:         3 år

Barn under 5 år:                 2 år