Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Fødselsnummer

I henhold til forskrifter til passloven, er det krav om at passøkers hele fødselsnummer på elleve siffer innføres i passet.

Fødselsnummeret består av passøkers fødselsdato og et personnummer, se bestemmelsene, http://www.lovdata.no/for/sf/jd/td-19991209-1263-0.html

Dersom søkeren ikke har fødselsnummer, skal han/hun eller passmyndigheten overfor ansvarlig myndighet fremmsette krav om tildeling av fødselsnummer ved å ta kontakt med

Skatt Nord Tromsø
"Personnummer"
Postboks 6310
9293 TROMSØ

eller den norske ambassaden i boststedslandet.  Dersom du bor i utlandet, skal søknaden sendes via ambassaden.

For barn som er født i utlandet, er det kun passmyndigheten som kan fremsende søknaden eller den norske ambassaden i boststedslandet.

Ved søknad om fødselsnummer, må original fødselsattest innsendes, samt bekreftet kopi av foreldrenes pass. 
For norske borgere født i utlandet og som har fødselsattest utstedt på et annet språk enn norsk, svensk, dansk, engelsk, franskeller eller tysk, må autorisert oversettelse av fødselsattest vedlegges i tillegg til originaldokumentet eller bekreftet kopi av originalen.

For norske statsborgere eller personer som er født eller adoptert i Norge, kan fødselsattest utstedes ved folkeregisteret i bosteds-/utvandringskommunen.

Tilsagn om fødselsnummer vil skje i form av brev til søker. I henhold til interne sikkerhetsbestemmelser, kan det ikke benyttes elektronisk post eller telefaks ved meddelelse om tildeling av fødselsnummer. Saksbehandlingstiden blir oppgitt til normalt ca. to uker, men man må regne med at det i perioder tar lengre tid. Med tillegg av postgang må det antas at innhenting av fødselsnummer vil kunne ta minst fire/fem uker.

Det vises også til Skatteettatens sider:
http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Fodsel-og-navnevalg/