Prisoversikt og betaling for konsulære tjenester

Utenriksstasjonene aksepterer ikke lenger kontant betaling. Betaling må gjøres på forhånd, og kvittering fremvises i forbindelse med avtalen.

Betalingsinformasjon / Payment notice: 
Utenriksstasjonene aksepterer ikke lenger kontant betaling. Betaling må gjøres på forhånd til kontoinformasjon nedenfor, enten i NOK eller CNY, og kvittering fremvises i forbindelse med avtalen. Du må selv dekke eventuelle bank- og overføringsgebyrer.

Cash payments are not accepted. To pay the service fee, please transfer the total amount in CNY or NOK to the accounts stated below. Please bring the receipt to your appointment. The payer must bear any bank or transfer fees that may apply. 


VIKTIG / Please note: 
Innbetalinger må merkes med ditt navn, tjeneste utført, samt navnet på utenriksstasjonen (Beijing, Shanghai, Guangzhou), for eksempel:
Ola Nordmann, passøknad, Beijing. 

Please remember to mark the payment with your name, type of service and name of foreign mission (Beijing, Shanghai, Guangzhou), for instance:
Ola Nordmann, passport application, Beijing. 

Betaling i NOK/ Payments in NOK: 
Alle betalinger i NOK betales til følgende konto:
All payments in NOK should be paid to the following account: 

 • Bank name: DNB
  Account number: 7694.05.13703
  Account name and address: Ambassaden i Beijing
  Utenriksdepartementet
  Postboks 8114 Dep
  0032 OSLO
Husk å merke innbetalingen med enten Beijing/Shanghai/Guangzhou, ditt navn og hva betalingen gjelder. Remember to mark the payment with either Beijing/Shanghai/Guangzhou, your name and what the payment is for. 

Betaling i CNY / Payments in CNY: 

 • Beijing: 
  Bank name: Bank of China Head Branch
  Account number: 778350019168
  Account name: Royal Norwegian Embassy
  户名: 挪威王国驻华大使馆
  人民币账号: 778350019168
  开户行: 中国银行总行

 • Shanghai: 
  Bank name: Bank of China, Shanghai Branch
  Account number: 433859214653
  Account name: Royal Norwegian Consulate General Shanghai
  挪威王国驻上海总领事馆
  433859214653
  中国银行上海市分行

 • Guangzhou:

        账号:658766783676

        账户名: 挪威驻广州总领事馆

        开户行: 中国银行广州中信广场支行

Prisoversikt konsulære tjenester: 

Norsk

 

English

 

NOK

CNY

           

Pass

 

Passport

 

 

 

For personer over 16

 

For a person over the age of 16 

 

1290

850

For personer under 16

 

For a person under the age of 16

 

770 

510

Midlertid pass (nødpass)

 

Emergency passport

 

1690

1120

           

Notarialforretninger

 

Notarial matters

 

 

 

Utstedelse av attester og bekreftelse av underskrifter

 

Issuing a certificate and attesting signatures

 

385

255

           

Sjøfartssaker

 

Maritime matters

 

 

 

Utstedelse av midlertidig nasjonalitetsbevis

 

Issue of a provisional certificate of nationality

 

565

375

Utstedelse av midlertidig farts- eller sikkerhetssertifikat eller påtegning om forlenget gyldighet for sertifikat

 

Issue of a provisional trading certificate or safety certificate or an endorsement extending the validity of a certificate

 

565

375

Bekreftelse av å ha mottatt komplett søknad om midlertidig tjeneste i sertifikatpliktig stilling (Certificate of Receipt of Application - CRA)

 

Confirmation that a complete application has been received for temporary service in a position for which a certificate of competency is required (Certificate of Receipt of Application (CRA)

 

565

375

 

Ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort
Fra 19. oktober 2020 gjelder en ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort. Fra denne datoen ble det dyrere å søke om pass i utlandet enn i Norge. For behandling av søknad om pass fremmet ved norsk utenriksstasjon gjelder følgende satser fra og med 19. oktober 2020:
a. Ordinært pass til søkere over 16 år 1 290 kroner.
b. Ordinært pass til søkere under 16 år 770 kroner.
c. Midlertidig pass (nødpass) 1 690 kroner.

Merk at kostnaden knyttes til søknadsbehandlingen og ikke til utstedelsen av selve dokumentet. Det betyr at gebyret ikke refunderes dersom søknaden må avslås. Årsaken til endringen er at det er betydelig dyrere å utstede pass ved utenriksstasjonene enn i Norge. De nye satsene dekker kostnadene ved å utstede og produsere passene, og er beregnet på grunnlag av gjennomsnittskostnaden per pass ved utenriksstasjonene.

Nærmere regler om passgebyret finnes i pass- og ID-kortforskriften § 7-1. Her finner du også informasjon om gebyrsatsene dersom du velger å søke om pass mens du oppholder deg i Norge.