Spesialutsending for Integrering ved ambassaden

Spesialutsending for integrering, også er kjent som Integreringsrådgiver, er ett av tiltakene i Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020).

Tiltaket består av fire spesialutsendinger ved fire utvalgte norske ambassader: Amman, Ankara, Islamabad og Nairobi. Integreringsrådgiver er ansatt i Utenriksdepartementet, har sin faglige ledelse i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og sin daglige ledelse ved ambassaden.

 

Islamabad – Afghanistan og videre østover i Asia

Operativt landansvar: Pakistan og Afghanistan

Veiledningsansvar for primærland : India, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal

Veiledningsansvar for sekundærland: Sørøst Asia/Kina

 

Amman – Midtøsten og Nord-Afrika, inkludert Iran

Operativt landansvar: Jordan og Irak.

Veiledningsansvar for primærland: Palestina, Iran, Syria, Libanon, Egypt, Libya, Algerie, Tunisia, Marokko.

Veiledningsansvar for sekundærland: Gulfstatene, inkludert Saudi Arabia.

 

Ankara - Europa og Russland (Tsjetsjenia).

Operativt landansvar: Tyrkia og saker relatert til tredjelandsborgere i Tyrkia.

Veiledningsansvar for primærland: Russland (stort sett saker relatert til Tsjetsjenia)

Veiledningsansvar for sekundærland: Øvrige europeiske land.

 

Nairobi – Afrika sør for Sahara.

Operativt landansvar: Kenya og Somalia.

Veiledningsansvar for primærland: Etiopia, Djibouti, Sudan

Veiledningsansvar for sekundærland: Øvrige afrikanske land. 

 

Spesialutsendingen har et operativt og strategisk oppdrag og er gitt et mandat til å hjelpe norske borgere ut over Norges landegrenser. Operativt skal de innenfor et nærmere definert geografisk område bistå utsatte for familievold som tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll deriblant ufrivillig etterlatte i utlandet.

Strategisk skal de basert på nettverksbygging i området de er stasjonert i, og sin operative virksomhet bygge og dele kunnskap med utenriksstasjoner, norsk forvaltning og tjenesteapparatet i Norge. Kompetanseheving av hjelpeapparatet i Norge er en viktig del av spesialutsendingens mandat.