Norsk statsborgerskap

Lov om norsk statsborgerskap inneholder bestemmelser om erverv og tap av norsk statsborgerskap.

Norsk statsborgerskap

Du kan søke om norsk statsborgerskap. Reglene er ulike for de som har hatt oppholdstillatelser i Norge, de som har hatt oppholdskort for familiemedlemmer av EU/EØS-borgere og de som tidligere har vært norske statsborgere. 

Skal søke statsborgerskap

 

Tap av norsk statsborgerskap

I noen situasjononer kan du tape det norske statsborgerskapet.

Du har tapt ditt norske statsborgerskap dersom du har fått annet statsborgerskap etter å ha søkt om det, eller uttrykkelig har samtykket til å få statsborgerskapet, for eksempel ved å levere melding. Dette gjelder også for barn under 18 år (statsborgerloven § 23).        

Ambassaden oppfordrer alle som vurderer å søke annet statsborgerskap for seg selv eller sine barn om å sette seg inn i lokal og norsk lovgivning.   Ble du norsk ved fødselen, kan du videre tape ditt norske statsborgerskap når du fyller 22 år. Du må melde fra til norske myndigheter og innlevere ditt norske pass dersom du ikke lenger er norsk borger. Mer informasjon om tap av norsk statsborgerskap finnes på Utlendingsdirektoratets nettsider. Søknad om bibehold av norsk statsborgerskap må innleveres i god tid før en fyller 22 år. Søknaden behandles av Utlendingsdirektoratet.

For å søke om bibehold av norsk statsborgerskap må søknaden legges inn via Utlendingsdirektoratets søknadsportal.

Følgende dokumentasjon må vedlegges søknaden:

  • Signert følgebrev fra søknadsportalen.

  • Fødselsattest 

  • Kopi av norsk pass for den av foreldrene som søkeren har sitt norske statsborgerskap fra

  • Fødselsattest for den av foreldrene som søker har sitt norske statsborgerskap fra 

  • Kopi av oppholds-/arbeidstillatelse i landet hvor norsk forelder er bosatt

  • Dokumentasjon fra offentlig myndighet om at søkeren ikke har annet statsborgerskap

  • Kopi av foreldrenes vigselsattest (dersom far er norsk)

  • Dokumentasjon på botid i Norge eller andre nordiske land, for eksempel utskrift fra offentlig myndighet (dokumentasjon fra norsk folkeregister er ikke nødvendig)

  • Dokumentasjon på forhold som har ført til at søknad er fremmet etter fylte 22 år

  • UDIs sjekkliste, ferdig utfylt og signert

Nordmenn bosatt i Iran kan søke ved personlig oppmøte på ambassaden. Merk: Både originale dokumenter og kopier må medbringes til avtalen. Dersom søknaden mangler dokumenter som skal vedlegges, må årsaken redegjøres skriftlig.