Pass

Norske statsborgere som ønsker å søke om norsk pass må gjøre dette ved personlig fremmøte på ambassaden i Accra. Vennligst ta kontakt med ambassaden via e-post til emb.accra@mfa.no for å avtale tid.

Ytterligere opplysninger og generelle regler om pass finner du hos Politiet. All utstedelse av pass krever at det betales et gebyr. For førstegangs utstedelse av pass og personnummer, se denne siden Personnummer - Norway in Ghana

SØKNAD OM FORNYELSE AV ORDINÆRT PASS FOR VOKSNE OVER 18 ÅR

Det kan bare søkes om ordinært pass på ambassaden i Accra eller ved besøk fra ambassaden med mobilt biometriutstyr. Følgende skal medbringes ved personlig oppmøte:

 • Gammelt pass eller kopi av dette.
 • Politianmeldelse i original, dersom tidligere pass er tapt.

SØKNAD OM FORNYELSE AV ORDINÆRT PASS TIL MINDREÅRIGE UNDER 18 ÅR

Det kan bare søkes om ordinært pass på ambassaden i Accra eller ved besøk fra ambassaden med mobilt biometriutstyr. Ved søknad om ordinært pass til mindreårige under 18 år må barnet må være med samt at skriftlig fullmakt skal gis av begge foreldre. Dersom en av foreldrene ikke kan møte skal det foreligge en skriftlig fullmakt fra den som ikke møter om at barnet kan få utstedt pass. Fullmakten kan innleveres ved et passkontor i Norge eller ved annen norsk ambassade eller konsulat som skal oversende fullmakten på e-post, vedlagt kopi av pass/ID fra den som gir fullmakten.

Følgende skal medbringes ved personlig oppmøte:

 • Gammelt pass, dersom pass har blitt utstedt tidligere og ikke har gått tapt.
 • Begge foreldrenes pass/ID.
 • Skriftlig fullmakt fra eventuell fraværende foreldrene med kopi av pass/ID (hvis dette ikke sendes direkte til ambassaden fra annen myndighet).
 • Politianmeldelse i original, dersom tidligere pass er tapt.

Dersom det har gått lang tid siden forrige pass gikk ut på dato og det ikke lenger er mulig å sikkert identifisere søker, vil det kunne bli pålagt DNA-analyse mellom barn og begge foreldre for gjenetablering av identiteten. Det må betales ekstra gebyr for dette som vil bli innkrevd av Oslo Universitetssykehus (OUS).

PASSETS GYLDIGHETSTID

Voksne og mindreårige over 16 år: 10 år
Barn under 5 år: 2 år
Barn mellom 5-10 år: 3 år
Barn mellom 10-16 år: 5 år

For søkere under 22 år og som aldri har vært registrert bosatt i Norge, vil passet kun gjøres gyldig fram til dagen før fylte 22 år. For bibehold av norsk statsborgerskap etter fylte 22 år, må det søkes UDI, se webside Beholde norsk statsborgerskap (bibehold) - UDI.

HVOR LANG TID TAR SØKNADSPROSESSEN?

For søkere i Accra må man normalt påregne 2-4 uker før passet kan hentes på ambassaden. For søkere i sideakkrediterte land må man legge til 2-4 uker.

AVHENTING 

Pass må hentes på ambassaden i Accra eller ved konsulatene i Banjul, Conakry, Dakar eller Monrovia. Dersom ønskelig kan passet sendes til norsk politistasjon eller annen norsk ambassade for henting der. Du må ha med ditt gamle pass ved henting. Ved utlevering av nytt pass blir det gamle passet normalt registrert som makulert og blir klippet/hullet. Man bør gjøre oppmerksom på eventuelle sider med gyldige visum, slik at disse ikke blir gjennomhullet.

TAP AV PASS 

Ved tap av pass, kontakt ambassaden eller nærmeste konsulat. Vær oppmerksom på at ved tap av pass, så skal dette anmeldes til nærmeste lokale politi så snart som mulig. Politianmeldelse skal foreligge i original ved søknad om nytt pass/nødpass.

Vær også oppmerksom på at dersom du har meldt passet ditt tapt og finner det igjen, må det innleveres til ambassaden eller til politiet i Norge. Det vil ikke lenger være gyldig som reisedokument.

Bærer av et tapsmeldt pass vil kunne bli stoppet i passkontrollen og få passet beslaglagt.

EKSTRAPASS 

For de som reiser mye kan det være praktisk å ha to pass på grunn av at passet stadig befinner seg hos myndigheter eller ambassader i forbindelse med visumsøknader.

Ekstrapass ser nøyaktig ut som vanlige pass, men har en gyldighet på bare 2 år. Prosedyren for å søke om ekstrapass følger det som er angitt ovenfor for ordinære pass, men man skal i tillegg framlegge dokumentasjon fra arbeidsgiver om at det er behov for et ekstra pass.

NØDPASS

Det kan innleveres søknad om nødpass ved ambassaden i Accra og ved konsulatene i Dakar, Banjul, Conakry og Monrovia. Nødpass koster det samme som et ordinært pass. For å få nødpass må en nært forestående reise dokumenteres. Nødpass vil bare være gyldig for den tiden reisen forventes å vare. Det utstedes ikke nødpass for reise til andre land eller for å forlenge opphold i utlandet, annet enn eventuell kort transitt på vei til Norge. Skal man fortsatt være i utlandet, skal det søkes om ordinært pass (se ovenfor). I utgangspunktet utstedes nødpass kun i situasjoner der dette er helt nødvendig. Det må også gjøres rede for hvorfor det ordinære passet ikke kan benyttes. Ved søknad om nødpass må det ved søknaden vedlegges:

 • 2 stk passfoto med hvit bakgrunn.
 • Gyldig identifikasjon. Dette kan også være kopi av tidligere pass.
 • Dokumentasjon for reise til Norge eller Accra som viser når passet skal brukes. Gyldighetstiden på nødpasset tilpasses reisen. Det utstedes ikke nødpass for en ubestemt periode eller for forlengelse av opphold.
 • Politianmeldelse i original, dersom tidligere pass er tapt.

For mindreårige skal det i tillegg framlegges:

 • Skriftlig fullmakt fra eventuell fraværende foreldre med kopi av pass/ID (hvis dette ikke sendes direkte til ambassaden fra norsk politi eller annen ambassade eller konsulat).
 • Begge foreldrenes pass/ID.

Nødpasset blir normalt inndratt ved grensepassering til Norge. Ambassaden anbefaler derfor at man ikke reiser til Norge med nødpass for der å søke om førstegangs regulært pass. På grunn av inndragningen vil man komme til å være uten gyldig legitimasjon når man oppsøker passkontoret i Norge for å søke om regulært pass. Dette kan skape problemer. Ved førstegangs søknad om pass og personnummer fra sideakkrediterte land, vil det etter tildeling av personnummer gebyrfritt kunne utstedes nødpass for å reise til Accra for å søke om regulært pass ved ambassaden. Det vil etter en nærmere vurdering av omstendighetene også gebyrfritt kunne utstedes nødpass med det formål å reise til Accra for å søke om fornyelse av regulært pass.

I nødpass er opplysningene på personaliasiden skrevet for hånd. Du er selv ansvarlig for å undersøke om det landet du skal reise til godtar nødpass.

Det kan være fornuftig å ha en kopi av passet med på reisen. Dersom du skulle være uheldig å bli frastjålet eller miste alle identifikasjonsdokumentene dine, vil en kopi av passet ditt kunne fungere som identifikasjon for evt. utstedelse av nødpass. Skann inn siden som inneholder personopplysningene i passet ditt og send til din egen e-post. Da har du alltid en kopi tilgjengelig.