Informasjon om pass

Den norske Ambassaden i Kinshasa utsteder ikke pass.  Nærmeste land som tilbyr dette, er Den norske Ambassaden i Luanda, Angola. Norske statsborgere som ønsker å søke om norsk pass, må gjøre dette ved personlig fremmøte.  Vi anbefaler at man tar kontakt med ambassaden via e-post.

Ytterligere opplysninger og generelle regler om pass finner du hos Politiet. All utstedelse av  pass krever at det betales et gebyr.

SØKNAD OM PASS FOR VOKSNE

Følgende skal medbringes ved personlig oppmøte:
• Gammelt pass.
• Politianmeldelse i original, dersom tidligere pass er tapt.

SØKNAD OM PASS TIL MINDREÅRIGE

Ved søknad om pass til mindreårige under 18 år, skal skriftlig fullmakt gis av begge foreldre samt at barnet må være med. Dersom en av foreldrene ikke kan møte skal det foreligge en skriftlig fullmakt fra den som ikke møter om at barnet kan få utstedt pass. Fullmakten skal være i original vedlagt kopi av pass/ID fra den som gir fullmakten.

Alle som skal ha pass må ha norsk personnummer. Dersom vedkommende ikke har norsk personnummer må det søkes om dette først. Det er ambassaden som fremmer søknad om personnummer til Folkeregisteret på basis av søknad om pass.

Dersom foreldrene ikke er registrert gift i Norge, må det for førstegangsutstedelse av pass til barn foreligge en farskapserklæring.

Dersom foreldrene er gift, men ekteskapet ikke har blitt registrert i Folkeregisteret, anbefales det å få ekteskapet registrert før det fremmes søknad om ID-nummer til barn.

SØKNAD OM PASS FOR BARN MELLOM 12-18 ÅR

Følgende skal medbringes ved personlig oppmøte:

 • Gammelt pass
  • Fødselsattest som viser begge foreldrenes navn
  • Begge foreldrenes pass
  • Foreldrenes vigselsattest (hvis foreldrene er gift)
  • Farskapserklæring dersom foreldrene ikke er gift.

Begge foreldrene må undertegne på søknadsskjemaet, eller det skal foreligge skriftlig fullmakt fra den av foreldrene som ikke møter.

SØKNAD OM PASS FOR BARN UNDER 12 ÅR

Følgende skal medbringes ved personlig oppmøte:

 • Gammelt pass, dersom pass har blitt utstedt tidligere.
  • Fødselsattest som viser begge foreldrenes navn.
  • Begge foreldrenes pass.
  • Foreldrenes vigselsattest (hvis foreldrene er gift)
  • Farskapserklæring dersom foreldrene ikke er gift.

Begge foreldrene må undertegne på søknadsskjemaet, eller det skal foreligge skriftlig fullmakt fra den av foreldrene som ikke møter.

PASSETS GYLDIGHETSTID

Voksne og mindreårige over 16 år: 10 år
Barn under 5 år: 2 år
Barn mellom 5-10 år: 3 år
Barn mellom 10-16 år: 5 år

HVOR LANG TID TAR SØKNADSPROSESSEN?

Normalt må man påregne 2-3 uker før passet kan hentes på ambassaden. Dersom det også må søkes om norsk personnummer, bør man regne 2-3 uker i tillegg. Dersom foreldrene er gift i utlandet, men ekteskapet enda ikke har blitt registrert i Folkeregisteret, må man regne med 2-3 uker i tillegg.

AVHENTING

Pass må hentes på ambassaden i Luanda. Dersom du ønsker det, kan passet sendes til norsk politistasjon for henting i Norge. Du må ha med ditt gamle pass ved henting. Det gamle passet blir registrert som makulert og blir klippet/hullet. Man bør gjøre oppmerksom på eventuelle sider med gyldige visum, slik at disse ikke blir gjennomhullet.

Tap av pass

Ved tap av pass, kontakt ambassaden. Vær oppmerksom på at ved tap av pass, så skal dette anmeldes til nærmeste lokale politi så snart som mulig. Politianmeldelse skal foreligge i original ved søknad om nytt pass/nødpass.

Vær også oppmerksom på at dersom du har meldt passet ditt tapt og finner det igjen, må det innleveres til politiet i Norge eller til ambassade. Det vil ikke lenger være gyldig som reisedokument.

Bærer av et tapsmeldt pass vil kunne bli stoppet i passkontrollen og få passet beslaglagt.

Ekstra pass

For de som reiser mye kan det være praktisk å ha to pass på grunn av passet stadig befinner seg hos myndigheter eller ambassader i forbindelse med visumsøknader.

Ekstra pass ser nøyaktig ut som vanlige pass, men har bare en gyldighet på 2 år. Prosedyren for å søke om ekstra pass følger det som er angitt ovenfor, men man skal i tillegg framlegge dokumentasjon om at det er behov for et ekstra pass.

Nødpass

Nødpass utstedes kun i situasjoner der dette er helt nødvendig. Det vil i hovedsak være i følgende tilfeller:

 • Et gyldig pass er stjålet kort tid før planlagt reise
  • Når det er akutt behov for pass på grunn av sykdom/død i nær familie
  • I andre tilfeller når vesentlige velferdsgrunner taler for det.

For å få utstedt nødpass må gyldig identifikasjon fremlegges. Det kan være fornuftig å ha en kopi av passet med på reisen. Dersom du skulle være uheldig å bli frastjålet eller miste alle identifikasjonsdokumentene dine, vil en kopi av passet ditt kunne fungere som identifikasjon for evt. utstedelse av nødpass. Skann inn siden som inneholder personopplysningene i passet ditt og send til din egen e-post. Da har du alltid en kopi tilgjengelig.

Nødpasset skal innleveres politiet etter reisens slutt.

Ambassaden i Luanda kan utstede nødpass for dokumenterte reiser til Norge. Nødpasset koster det samme som et ordinært pass og er gyldig bare for én enkelt reise. Passet vil bare være gyldig for den tiden reisen forventes å vare. Det utstedes ikke nødpass for reise til andre land eller for lengre opphold i utlandet, annet enn eventuell kort transitt på vei til Norge. Skal man fortsatt være i utlandet, skal det søkes om ordinært pass (se ovenfor).

I nødpass er opplysningene på personaliasiden skrevet for hånd. Du er selv ansvarlig for å undersøke om det landet du skal reise til godtar nødpass.

For å få nødpass må en nært forestående reise dokumenteres. Det må også gjøres rede for hvorfor det ordinære passet ikke kan benyttes. Nødpasset må leveres inn til norsk politi eller grensekontrollen når du kommer tilbake til Norge.

Ved søknad om nødpass må det leveres 2 stk. passfoto.