Personnummer for barn født i utlandet

Statsborgerskap

Undernevnte informasjon gjelder i alle saker der barn er født i utlandet av en eller to norske foreldre.

Barn født etter 01.09.2006 som har norsk far eller mor (slik disse defineres i Barneloven) er automatisk norsk statsborger. Dette trenger man ikke søke om. Skal imidlertid fødselen registreres hos norsk folkeregister, og/ eller skal barnet ha norsk pass, må det først søkes om norsk fødselsnummer. Søknaden sendes Skatteetaten via ambassaden.

Følgende dokumenter må vedlegges søknaden:

  • Original fødselsattest med      apostille, oversatt til engelsk+apostille
  • Kopi av mors pass - kopi      tas på ambassaden
  • Kopi av fars pass - kopi     tas på ambassaden
  • Foreldres vigselsattest
  • Skjema for erkjennelse av      farskap i de tilfeller foreldrene ikke var gift på fødselstidspunktet,      eller ekteskapet ikke er registrert i Norge. Les mer under.

Hvis foreldrene er gift med hverandre og ekteskapet er registrert i Norge, anerkjennes  farskapet automatisk etter Barneloven. Hvis foreldrene ikke er gift med hverandre, eller ekteskapet ikke er registert i norsk folkeregister,  kreves en særskilt anerkjennelse av farskap for at norsk mann skal kunne anerkjennes som juridisk far. Farskapserkjennelse foretas på NAV kontor i Norge eller i utlandet ved personlig frammøte av begge foreldre på ambassaden.

I de tilfellene der barnets utenlandske mor allerede er gift med en annen, vil den utenlandske ektefellen automatisk anerkjennes som far.

Barn født utenfor ekteskap før 01.09.2006 med en norsk og en utenlandsk forelder blir ikke automatisk norsk statsborger. I disse tilfellene må man melde fra om ønske om erverv av norsk statsborgerskap og deretter søke om fødselsnummer og pass.  For prosedyrer rundt søknad, se  disse retningslinjene med tilhørende dokumentasjon. Farskap erkjennes i tillegg på fastsatt skjema.

Den norske ambassaden utsteder ikke visum til Norge for norske statsborgere.